Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 7, 2016

December 7, 2016

Paggunita kay San Ambrosio, Obispo at Pantas ng Simbahan
Miyerkules sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 40, 25-31
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10

Panginoo’y papurihan, aba kong sariling buhay.

Mateo 11, 28-30

UNANG PAGBASA
Isaias 40, 25-31

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos?
Siya’y kanino itutulad?
Tumingin kayo sa sangkalangitan.
Sino ba ang lumikha ng mga bituin?
Sino ba ang sa kanila’y nagpapakilos
at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan?
Dahil sa kanyang kapangyarihan,
isa ma’y wala siyang nakaligtaan.
Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo
na tila di alintana ng Panginoon
ang kabalisahan mo,
at tila di pansin ang iyong kaapihan?
Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos,
na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos?
Siya ang lumikhang buong daigdig,
hindi siya napapagod;
sa isipan niya’y walang makatatarok.
Ang mga mahina’t napapagal ay pinalalakas.
Kahit kabataan
ay napapagod at nanlulupaypay.
Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon
ay magpapanibagong sigla.
Ang lakas nila’y matutulad
sa walang pagod na pakpak ng agila.
Sila’y tatakbi nang tatakbo
ngunit si manghihina,
lalakad nang lalakad
ngunit hindi mapapagod.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10

Tugon: Panginoo’y papurihan, aba kong sariling buhay.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Tugon: Panginoo’y papurihan, aba kong sariling buhay.

Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad,
ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

Tugon: Panginoo’y papurihan, aba kong sariling buhay.

Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos,
kung magalit ay banayad, kung umibig nama’y lubos.
Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway;
di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.

Tugon: Panginoo’y papurihan, aba kong sariling buhay.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Panginoon nagliligtas
sa ati’y darating tiyak
mapalad s’yang makaharap.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 28-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus: “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 3 comments… read them below or add one }

Ramon Nuguid December 7, 2016 at 1:22 am

Salamat sa Diyos na buhay!
Nagpapasiglang tunay ang Salmong
#102….tunay at nararapat na papurihan
Panginoon natin tapat!
Amen

Reply

Jose M. Javier December 7, 2016 at 5:03 am

Deep relationship to God is very important, from 1 Corinthian ” No matter what I say , what I believe, and what I do, I’m bankrupt without love. Relationships are what life is all about. The greatest gift you can give to someone is your time.

Reply

Carmela A. Emano December 7, 2016 at 9:09 am

Salamat Panginoon ko, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Pinagagaan mo ang aking kalooban sa oras na sobrang bigat na nito. Sa oras na hindi ko alam kung ano ang aking gagawin pinalalapit mo ako sa Iyo at ako ay Iyong pinagpapahinga.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: