Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 26, 2016

July 25, 2016

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Sirak 44, 1. 10-15
Salmo 131, 11. 13-14. 17-18

Trono ni David ay laan sa Manunubos ng tanan.

Mateo 13, 16-17

UNANG PAGBASA
Sirak 44, 1. 10-15

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno,
ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon.
Narito ang talaan ng mga lalaking
tunay na may takot sa Diyos,
Ang kanilang ginawa’y hindi pa nalilimutan.
Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo
ang kanilang magandang pangalan,
at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan.
Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon,
nanatiling matatag ang kanilang angkan.
At alang-alang pa rin sa kanila,
ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan.
Hindi mapuputol ang kanilang lahi,
at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan.
Malaon nang nalibing ang kanilang mga bangkay,
Subalit mananatili pa ring buhay ang kanilang katalinuhan,
At patuloy silang pararangalan ng buong sambayanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 131, 11. 13-14. 17-18

Tugon: Trono ni David ay laan sa Manunubos ng tanan.

Ang iyong pangako,
sa lingkod mong David, huwag mong babawiin,
ganito ang iyong pangakong habilin:
“Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala,
matapos na ika’y pumanaw sa lupa.

Tugon: Trono ni David ay laan sa Manunubos ng tanan.

Pinili ng Poon,
na maging tahanan ang Lungsod ng Sion,
ito ang wika niya:
“Doon ako titira panghabang-panahon,
ang paghahari ko’y magmumula roon.

Tugon: Trono ni David ay laan sa Manunubos ng tanan.

Sa lipi ni David,
ako ay kukuha ng haring dakila,
upang maingatan
Ang pagpapatuloy ng pamamahala.
Yaong kaharian niya
ay uunlad at mananagana,
Ang kaaway niyay’ mangapapahiya.”

Tugon: Trono ni David ay laan sa Manunubos ng tanan.

ALELUYA
Lucas 2, 25k

Aleluya! Aleluya!
Espiritu’y lumulukob
sa naghihintay kay Hesus,
Mesiyas na Manunubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 16-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga! Sinasabi ko sa inyo: maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: