Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo, 22, 2016

June 20, 2016

Miyerkules ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Hari 22, 8-13; 23, 1-3
Salmo 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40

Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa’min.

Mateo 7, 15-20

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo, 22, 2016
Miyerkules ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
2 Hari 22, 8-13; 23, 1-3

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Helcias, “Nakita ko sa Templo ng Panginoon ang aklat ng Kautusan.” Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman nito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa Templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, “Ako’y binigyan ni Helcias ng isang aklat.” At binasa niya ito sa hari.

Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuutan. Tinipon niya ang Saserdote Helcias, si Ahicam na anak ni Safan, si Acbor na anak ni Micaya, ang kalihim na si Safan, at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, “Isangguni ninyo ako at ang buong Juda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito.”

Ipinatawag ni Haring Josias ang matatanda ng Juda at Jerusalem, at sila’y nagpunta sa Templo ng Panginoon, kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa Templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa Kautusan, at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40

Tugon: Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa’min.

Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan,
at iyon ang susundin ko habang ako’y nabubuhay.

Tugon: Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa’min.

Ituro mo ang batas mo’t sisikapin kong masunod,
buong pusong iingata’t susundin nang buong lugod.

Tugon: Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa’min.

Sa pagsunod sa utos mo, ako’y iyong pangunahan,
sa utos mo’y naroroon ang ligayang inaasam.

Tugon: Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa’min.

Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos,
higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos.

Tugon: Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa’min.

Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay,
at ayon sa pangako mo’y pagpalain akong tunay.

Tugon: Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa’min.

Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko’y aking sundin,
pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako’y pagpalain.

Tugon: Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa’min.

ALELUYA
Juan 15, 4a. 5b

Aleluya! Aleluya!
Sa Poon ay manatili
siya’y sa atin lalagi
mamungang maluwalhati.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 15-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta; nagsisilapit sila sa inyo na animo’y tupa, ngunit ang totoo’y mababangis na asong-gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa punong dawag, o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punongkahoy, subalit nagbubunga ng masama ang punongkahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punongkahoy, ni ng mabuti ang masamang punongkahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: