Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 19, 2016

June 12, 2016

Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Zacarias 12, 10-11; 13, 1
Salmo 62, 2abkd. 2e-4. 5-6. 8-9

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Galacia 3, 26-29
Lucas 9, 18-24

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 19, 2016
Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

UNANG PAGBASA
Zacarias 12, 10-11; 13, 1

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayun, pagtingin nila sa kanilang sinibat ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sa araw na yaon, ang iyakan sa Jersulem ay matutulad sa nangyari noon sa Hadad-rimon sa kapatagan ng Megido.”

Sinabi ng Panginoon, “Sa panahong yaon, lilitaw ang isang bukal at lilinisin nito ang kasalanan at karumihan ng sambahayan ni David at ng mga taga-Jerusalem.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 62, 2abkd. 2e-4. 5-6. 8-9

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

O diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap;
ang uhaw kong kaluluwa’y tanging ikaw yaong hangad;
Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakong banal,
ikaw roo’y mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig mo’y mahigit pa kaysa buhay.
Kaya ako’y magpupuri’t ikaw ang pag-uukulan.

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Habang ako’y nabubuhay, ako’y magpapasalamat.
At ako ay dadalangin na kamay ko’y nakataas.
Itong aking kaluluwa’y kakaing may kasiyahan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.
Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit.
Itong aking kaluluwa’y sa iyo lang nanghahawak,
pagkat ako kung hawak mo, kaligtasa’y natitiyak.

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

IKALAWANG PAGBASA
Galacia 3, 26-29

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid:
Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Hesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinananahan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Judio at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae – kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hesus. At kung kayo’y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham, at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king katawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 18-24

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang araw, samantalang nananalanging mag-isa si Hesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, “Sino raw ako ayon sa mga tao?” sumagot sila, “Ang sabi po ng ilay ay si Juan Bautista kayo; sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo?” tanong niya sa kanila/ “Ang Mesiyas ng Diyos!” sagot ni Pedro.

Itinagubilin ni Hesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kaninuman. At sinabi pa niya sa kanila, “Ang Anak ng Tao’y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.”

At sinabi niya sa lahat, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: