Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 17, 2016

June 12, 2016

Biyernes sa Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Hari 11, 1-4. 9-18. 20
Salmo 131, 11. 12. 13-14. 17-18

Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion.

Mateo 6, 19-23

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 17, 2016
Biyernes sa Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
2 Hari 11, 1-4. 9-18. 20

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocozias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocozias ay naitakas ng tiya niyang si Josaba na anak ni Haring Joram at kapatid ni Ocozias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalia. Pagtapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng anim na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain.

Nang ikapitong taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joiada, ipinatawag ni Joiada ang mga pinuno ng mga Criteo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng Templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari.

Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatagalang manungkulan kung Araw ng Pamamahinga. At ibinigay ni Joiada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David: ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba’y sa gawing timog, ang iba’y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng Kautusan, binuhusan ng langis, at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan: “Mabuhay ang hari!”

Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuutan at malakas na sinabi, “Ito’y isang malaking kataksilan!”

Iniutos ni Joiada sa mga kapitan, “Ilabas ang babaing iyan at patayin pati ang sinumang susunod sa kanya; ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon.” Siya’y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo atdoon pinatay.

Pagkaraan noon, sinariwa ni Joiada ang Tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila’y papailalim sa Tipan. Ang mga tao’y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Joiada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan. At naging mapayapa sila muli nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 131, 11. 12. 13-14. 17-18

Tugon: Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion.

Ang iyong pangako,
sa lingkod mong David, huwag mong babawiin,
ganito ang iyong pangakong habilin:
“Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala,
matapos na ika’y pumanaw sa lupa.

Tugon: Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion.

Kung maging tapat
ang mga anak mo sa bigay kong tipan,
at ang mga utos ko ay igagalang,
ang mga anak mo’y
Pawang maghaharing walang katapusan.”

Tugon: Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion.

Pinili ng Poon,
na maging tahanan ang Lungsod ng Sion,
ito ang wika niya:
“Doon ako titira panghabang-panahon,
ang paghahari ko’y magmumula roon.

Tugon: Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion.

Sa lipi ni David,
ako ay kukuha ng haring dakila,
upang maingatan
Ang pagpapatuloy ng pamamahala.
Yaong kaharian niya
ay uunlad at mananagana,
Ang kaaway niyay’ mangapapahiya.”

Tugon: Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion.
ALELUYA
Mateo 5, 3

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang mga dukha
na tanging D’yos na lumikha
ang pag-asa at adhika.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 19-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa; dito’y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit; doo’y walang naninirang tanga at kalawag, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso.

“Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya’t kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya’t kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: