Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 9, 2016

June 5, 2016

Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 18, 41-46
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13

O D’yos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan.

Mateo 5, 20-26

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 9, 2016
Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
1 Hari 18, 41-46

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Acab: “Lumakad ka na. Maari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan.” Samantalang si Acab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias at tuluktok ng Carmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan: “Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat.”

Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. “Wala po akong makitang anuman,” wika ng utusan.

“Ulitin mo makapito,” utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan: “May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailanglang mula sa dagat.”

“Madali ka!” sabi ni Elias. “Sabihin mo kay Acab na singkawan ang karwahe ay lumusong kaagad. Baka siya’y hindi makaalis dahil sa ulan.”

Kapagdaka’y nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Acab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13

Tugon: O D’yos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan.

Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga,
umuunlad ang lupait tumataba yaong lupa;
patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis,
sa halamang nasa lupa, ay ito ang dumidilig;
ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait.

Tugon: O D’yos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan.

Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana,
ang bukirin ay matubig, at palaging basang-basa;
sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa,
kaya naman pati tanim ay malago at sariwa.

Tugon: O D’yos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan.

Nag-aani nang marami sa tulong mong ginagawa,
at saanman magpunta ka’y masaganang-masagana.
Ang pastula’y punong-puno ng matabang mga kawan,
naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan.

Tugon: O D’yos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan.

ALELUYA
Juan 13, 34

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 20-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsugod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.”

“Narinig ninyo na noong una’y inutos sa mga tao, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman; ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid ‘ulol ka!’ ay mapapasaapoy ng impiyero. Kaya’t kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos.

“Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi’y ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: