Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 19, 2016

May 19, 2016

Huwebes sa Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 5, 1-6
Salmo 48, 14-15ab. 15kd-16. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba, ang D’yos ay nasa kanila.

Marcos 9, 41-50

Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 19, 2016
Huwebes sa Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Santiago 5, 1-6

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman! Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit, sa pandinig ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi! Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid; hindi sila lumaban sa inyo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 48, 14-15ab. 15kd-16. 17-18. 19-20

Tugon: Mapalad ang mga aba, ang D’yos ay nasa kanila.

Masdan ninyo yaong taong nagtiwala sa sarili
at sa kanyang kayamanan ay nanghawak na mabuti:
Tulad niya’y mga tupa, sa patayan din hahantong,
kalawit ni Kamatayan ang magiging kanyang pastol.

Tugon: Mapalad ang mga aba, ang D’yos ay nasa kanila.

Ang matuwid, magwawagi pag sumapit ang umaga,
laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na
sa lupain nitong patay, na malayo sa kanila.
Ngunit ako’y ililigtas, hindi ako babayaan,
aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan.

Tugon: Mapalad ang mga aba, ang D’yos ay nasa kanila.

Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman,
lumago man nang lumago yaon kanyang kabuhayan;
hindi ito madadala kapag siya ay namatay,
ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan.

Tugon: Mapalad ang mga aba, ang D’yos ay nasa kanila.

At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay,
dahil sa sinusuob ng papuri’t nagtagumpay;
masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay
masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan.

Tugon: Mapalad ang mga aba, ang D’yos ay nasa kanila.

ALELUYA
1 Tesalonica 2, 13

Aleluya! Aleluya!
Tanggapin n’yo ang salita
na di sa tao nagmula
kundi sa D’yos na dakila.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 9, 41-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Sinasabi ko sa inyo: sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo’y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan.

“Mabuti pa sa isang tao ang siya’y bitinan ng isang malaking gilingang-bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo! Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impiyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Doo’y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo! Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impiyerno. Doo’y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo! Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impiyerno. Doo’y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy.

“Sapagkat ang bawat isa’y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapaaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayo’y magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: