Mga Pagbasa – Biyernes, Abril 29, 2016

April 29, 2016

in Tagalog Mass Readings

Paggunita kay Santa Catalina de Siena
Biyernes ng Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 22-31
Salmo 56, 8-9. 10-12

Sa gitna ng mga bansa sabihing “D’yos ay Dakila!”

Juan 15, 12-17

Mga Pagbasa – Biyernes, Abril 29, 2016
Paggunita kay Santa Catalina de Siena, Dalaga at Pantas ng Simbahan
Biyernes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 15, 22-31

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid: si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman:

“Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Hentil sa Antioquia, sa Siria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di-umano’y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya’t napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasiya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan: huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyus-diyusan, ng dugo, at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito, at mapapabuti kayo. Paalam.”

Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao’y nagalak dahil sa kanilang narinig.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 56, 8-9. 10-12

Tugon: Sa gitna ng mga bansa sabihing “D’yos ay Dakila!”

Naghahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na,
purihin ka at awitan, ng awiting masisigla.
Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa,
gumising ka’t tugtugin mo yaong lumang lira’t alpa;
tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga.

Tugon: Sa gitna ng mga bansa sabihing “D’yos ay Dakila!”

Sa gitna ng mga bansa kita’y pasasalamatan;
Poon, ika’y pupurihin sa gitna ng mga hirang.
Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan,
nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan.
Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantuga’t
dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan!

Tugon: Sa gitna ng mga bansa sabihing “D’yos ay Dakila!”

ALELUYA
Juan 15, 15b

Aleluya! Aleluya!
Aking mga kaibigan,
alam na ninyo ang tanan
na mula sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 12-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin; ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo’y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayun, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 1 comment… read it below or add one }

Aurora Magtoto April 30, 2016 at 1:33 am

Salamat sa Dios! Sa lahat po ng bumubuo ng Awit at Papuri Communications, Salamat! Sa pagbabahagi nyo ng Salita ng Dios sa ating wikang tagalog… Batid ko po na tulad ko, nagagalak sa website ninyo. Sa mahabang panahon na tumatangap aki thru email ng daily readings in english. Nasumpungan ko naisin “why not in tagalog”…na ninanais ng puso ko, na lubos kung mauunawaan at mapagninilayan. Muli ang aking taus pusong pasasalamat. Patnubayan ng Dios ang inyong mga gawa, mga hangarin maglinkod at ang inyong mission na palaguin ang aming buhay pananampalataya. Lubos na gumagalang at kaisa sa inyong mga panalangin. – Aurora

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: