Mga Pagbasa – Sabado, Enero 23, 2016

January 23, 2016

Sabado ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27
Salmo 79, 2-3. 5-7

Poon, kami’y ‘yong iligtas at tanglawan ng ‘yong sinag.

Marcos 3, 20-21

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 23, 2016
Sabado ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
1 Samuel 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27

Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa magtagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalecita, tumigil siya ng dalawang araw sa Siclag. Tatlong araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuutann at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatirapa bilang pagbibigay-galang.

“Saan ka nagbuhat?” tanong ni David.
“Tumakas po ako sa huko ng Israel,” tugon ng lalaki.
“Bakit? Ano ba ang nangyari?” tanong ni David.
“Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonatan,” tugon ng lalaki.

Winahak ni David ang kanyang kasuutan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari; gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila’y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonatan, at ang iba pang lignkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan.

At sinabi ni David:
“Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan,
nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan.”
“Si Saul at Jonatan ay uliran na mga-ama,
sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama;
bilis nila ay di hamak mabilis pa sa agila,
mahigit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila.”

“Kayong mga anak ng Israel, ang babae’y magsitangis,
sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo’y nagparamit
ng magandang kasuutang may hiyas na nakakabit.”

“Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan,
ganyan napansin sa burol, nang bumagsak si Jonatan.”

“Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako’y nagluluksa,
pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo’y humahanga;
ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira,
mahigpit pa sa pag-ibig ng babaing minumutya.”
“Sa larangan ng labana’y nabuwal ang mga kawal,
ang sandatang taglay nila ay wala nang kabuluhan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 79, 2-3. 5-7

Tugon: Poon, kami’y ‘yong iligtas at tanglawan ng ‘yong sinag.

Pastol ng Israel,
ikaw na nanguna’t umakay kay Jose, na tulad sa kawan,
ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan;
mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan.
Ang iyong pag-ibig
iyong ipadama sa angkan ni Efraim, Manases at Benjamin,
sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin!

Tugon: Poon, kami’y kaawaan, at lagi mong kahabagan.

Makapangyarihang Diyos,
hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin?
Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin?
Masdan mo nga kami
sa tuwina-tuwina’y tinapay ng luha yaong inumin.
Iyong binayaan,
na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin,
iyong tinulutang kami’y pagtawanan ng kaaway namin.

Tugon: Poon, kami’y kaawaan, at lagi mong kahabagan.

MABUTING BALITA
Marcos 3, 20-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pag-uwi ni Hesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila’y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, “Nasisiraan siya ng bait!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: