Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 20, 2015

November 20, 2015

Play

Biyernes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Macabeo 4, 36-37. 52-59
1 Mga Cronica 29, 10. 11abk. 11d-12a. 12bkd

D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

Lucas 19, 45-48

Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 20, 2015
Biyernes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 4, 36-37. 52-59

Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, “Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangang linisan natin ang templo at muling italaga ito.” Kaya’t ang buong hukbo ay umahon sa Bundok ng Sion.

Nang ikadalawangpu’t lima ng buwan ng Kislev, ikasiyam na buwan ng taong sandaa’t apatnapu’t walo, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin, ayon sa tinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito’y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompiyang. Ganito ring araw nang lapastanganin ng mga Hentil ang templo. Lahat ay nagpatirapa, sumamba, at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila.

Walong araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito; tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo’y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga Hentil. Ipinasiya ni Judas, ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayun ding araw, taun-taon ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito, mula sa ika-dalawampu’t lima ng buwan ng Kislev.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
1 Mga Cronica 29, 10. 11abk. 11d-12a. 12bkd

Tugon: D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

Karapat-dapat kang purihin magpakailanman Panginoon!
Ang Diyos ni Jacob na aming ama.

Tugon: D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan,
ang karangalan at ang pagtatagumpay
pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.
Tugon: D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat.
Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan.

Tugon: D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan,
at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat.

Tugon: D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

MABUTING BALITA
Lucas 19, 45-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, “Nasusulat: ‘Ang aking bahay ay tatawaging bahay-dalanginan.’ Ngunit ginawa ninyong ‘pugad ng mga magnanakaw.’”

Araw-araw, si Hesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan ng siya’y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: