Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 14, 2015

November 14, 2015

in Tagalog Mass Readings

Play

Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9
Salmo 104, 2-3. 36-37. 42-43

Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Lucas 18, 1-8

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 14, 2015
Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi,
walang anu-ano’y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba,
mula sa iyong maharlikang trono sa langit,
pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin
Gaya ng mabalasik na mandirigma.
Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga itos,
tumayo siya, ang ulo niya’y sagad sa langit,
at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain.
Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago
upang masunod ang iyong kalooban,
at mailigtas ang iyong bayan.
Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento,
ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa,
isang malinis na landas sa gitna ng Dagat na Pula,
at luntiang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon.
Ang bayan mo ay nakatawid na lahat,
sa ilalim ng iyong pagkalinga,
matapos masdan ang kamanghang-manghang gawang iyon.
Tulad nila’y mga kabayo sa sariwang pastulan,
parang mga tupang nagluludagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo,
O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 2-3. 36-37. 42-43

Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isaysay.
Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.

Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Ang mga panganay sa buong Egipto ay kanyang pinatay,
kaya sa Egipto, noon ay naubos ang mga panganay.
Pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang inilabas,
malulusog sila’t lumabas na dala’y mga ginto’t pilak.

Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan,
ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham.
Kaya’t ang bayan niya’y kanyang inilabas na lugod na lugod,
nang kanyang ialis, umaawit sila nang buong alindog.

Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

MABUTING BALITA
Lucas 18, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kaniang na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa.

“Sa isang lunsog,” wika niya, “may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaing balo na punta nang punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili: ‘Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na katarungang hinhingi ng babaing ito sapagkat lagi niya akong ginagambala – baka pa ako mainis sa kapaparito niya,’” At sinabi ng Panginoon, “Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gani, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: