Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 11, 2015

November 11, 2015

Play

Paggunita kay San Martin ng Tours, Obispo
Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 6, 1-11
Salmo 81, 3-4. 6-7

Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

Lucas 17, 11-19

Mga Pagbasa – Nobyembre 11, 2015
Paggunita kay San Martin ng Tours, Obispo
Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Karunungan 6, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain;
mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito.
Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa;
kayo, na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan.
Ang pamamahala ninyo’y kaloob ng Panginoon,
At ang kapangyariha’y mula sa Kataas-taasan.
Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala.
Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat,
kung hindi ninyo susundin ang Kautusan,
at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban,
madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigata na parusa.
Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan.
Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin,
ngunit ang mga nasa kapangyarihan at mahigpit na hahatulan.
Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kaninuman, gaano man siya kadakila.
Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba,
kaya’t pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat.
Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan.
Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito,
upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali.
Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal.
Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito,
Maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa Araw ng Paghuhukom.
Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral,
unawain ninyo ito at kayo’y matuto.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 81, 3-4. 6-7

Tugon: Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.
Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila,
at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa.
Ang marapat na tulunga’y ang mahina at mahirap,
sa kamay ng masasama sila’y dapat na iligtas!

Tugon: Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

“Ang sabi ko, kayo’y diyos, anak ng Kataas-ta’san,
ngunit tulad nitong tao, lahat kayo’y mamamatay;
katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay.”

Tugon: Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

MABUTING BALITA
Lucas 17, 11-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Sa paglalakbay ni Hesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya’y sinalubong ng sampung ketongin. Tumigil sila malayu-layo at humiyaw ng: “Hesus! Panginoon! Mahabag po kayo sa amin!” nang makita sila ay sinabi niya, “Humayo kayo at pakita sa mga saserdote.” At samantalang sila’y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya’y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatirapa siya sa paanan ni Hesus at nagpasalamat. Ang taong ito’y Samaritano. “Hindi ba samp ang gumaling?” tanong ni Hesus. “Nasan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Tumindig ka’t humayo sa iyong lakad! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: