Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 23, 2015

October 23, 2015

Play

Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 7, 18-25a
Salmo 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94.

Poon, ituro mo sa sa’kin ang utos mo upang sundin.

Lucas 12, 54-59

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 23, 2015
Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Roma 7, 18-25a

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihi’y sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawan nito kundi ang kasalanang nananahan sa akin.

Ito ang natuklasan ko: kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako’y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko! Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon! Salamat sa kanya!

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94.
(Tugon: 68b)

Tugon: Poon, ituro mo sa sa’kin ang utos mo upang sundin.

Ang bigyan mo ng dunong, ng tunay na karunungan,
yamang ako’y nagtiwala sa utos mong ibinigay.

Tugon: Poon, ituro mo sa sa’kin ang utos mo upang sundin.

Kay buti mo, Panginoon! Kay ganda ng iyong loob,
sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos.

Tugon: Poon, ituro mo sa sa’kin ang utos mo upang sundin.

Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos,
katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod.

Tugon: Poon, ituro mo sa sa’kin ang utos mo upang sundin.
Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay,
ang lubos kong kasiyaha’y nasa iyong kautusan.

Tugon: Poon, ituro mo sa sa’kin ang utos mo upang sundin.

Ang utos mo’y susundin ko, di ko ito tatalikdan,
pagkat dahil sa utos mo, ako ngayo’y nabubuhay.

Tugon: Poon, ituro mo sa sa’kin ang utos mo upang sundin.

Ang lingkod mo’y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas,
ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap.

Tugon: Poon, ituro mo sa sa’kin ang utos mo upang sundin.

MABUTING BALITA
Lucas 12, 54-59

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayun nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw! Marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa’t sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon?

Bakit hindi ninyo mapagpasiyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon; baka kaladkarin ka niya sa hukuman, at ibigay ka ng hukom sa tanod, at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: