Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 02, 2015

October 2, 2015

Paggunita sa mga Banal na Anghel na Tagatanod

Exodo 23, 20-23
Salmo 90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay.

Mateo 18, 1-5. 10

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 02, 2015
Paggunita sa mga Banal na Anghel na Tagatanod

UNANG PAGBASA
Exodo 23, 20-23

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Ito ang sinasabi ng Panginoon, “Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo. Pakikinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya’y sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag naghimagsik kayo sa kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amorreo, Heteo, Perezeo, Cananeo, Heveo at Jebuseo, at sila’y lilipulin ko.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

Tugon: Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay.

Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan,
at nanatili sa kalinga niyong Makapangyarihan;
makapagsasabi sa kanyang Panginoon:
“Muog ka’t tahanan,
ikaw ang kaning Diyos, ang Diyos na
tangi kong pinagtiwalaan.”

Tugon: Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay.

Ika’y iiligtas niya sa panganib sa umang na bitag,
at kahit ano mang mabigat na salot di ka magdaranas.
Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak,
sa kalinga niya ay natitiyak mong ikaw ay ligtas;
Iingatan niya’t ipagsasanggalang pagkat siya’y tapat.

Tugon: Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay.

Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay,
maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw.
Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim,
di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating.

Tugon: Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay.

Di mo aabuting ika’y mapahamak, at walang daratal
kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.
Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay,
kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan.

Tugon: Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay.

MABUTING BALITA
Mateo 18, 1-5. 10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong sandaling iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?” Tinawag ni Hesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, “Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap.

“Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo: sa langit, ang kanilang mga anghel ay lagin nasa harapan ng aking Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: