Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 16, 2015

July 16, 2015

Play

Huwebes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 13-20
Salmo 104, 1 at 5. 8-9. 24-25. 26-27

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Mateo 11, 28-30

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 16, 2015
Huwebes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Exodo 3, 13-20

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punongkahoy, sinabi niya sa kanya, “Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako’y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?”

Sinabi ng Diyos, “Ako’y si Ako Nga. Sabihin mong sinugo ka ni Ako Nga, Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang napakita ako sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako’y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Egipcio. dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Cananeo, ng mga Heteo, ng mga Amorreo, ng mga Perezeo, ng mga Heveo at ng mga Jebuseo.”

“Pakikinggan ka nila. Pagkatapos, isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay napakita sa iyo at kayo’y maglalakbay ng tatlong araw papunta s ailang, upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papaya hangga’t hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya, ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay; parurusahan ko ang buong Egipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Slamo 104, 1 at 5. 8-9. 24-25. 26-27

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan.
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa’y dapat ipaalam.
Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa,
ang kangyang paghatol, gayun din ang kanyang ginawang himala.

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Ginawa ng Poon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang,
pinalakas ito, higit pa sa lakas ng mga kaaway.
Tinulutan niyang doon sa Egipto sila ay itakwil,
ipinabusabos at pinahirapan nang gawing alipin.

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos,
sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod.
Sa bansang Egipto’y maraming himalang ginampanan sila,
sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita.

Tugon: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

MABUTING BALITA
Mateo 11, 28-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: