Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 21, 2015

June 21, 2015

in Tagalog Mass Readings

Play

Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Job 38, 1. 8-11
Salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

Panginoo’y papurihan sa pag-ibig n’ya kailanman.

2 Corinto 5, 14-17
Marcos 4, 35-41

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 21, 2015
Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

UNANG PAGBASA
Job 38, 1. 8-11

Pagbasa mula sa aklat ni Job

Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job:

“Sino ang humarang sa agos ng dagat,
nang mula sa kalaliman ito’y sumambulat?
Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap
kaya ang karimlan doo’y lumaganap.
Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan,
upang ito’y manatili sa likod ng mga harap.
Sinabi kong sila’y hanggang doon na lang,
huwag nang lalampas ang along naglalakihan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

Tugon: Panginoo’y papurihan sa pag-ibig n’ya kailanman.

Mayroong naglayag
na lulan ng barko sa hangad maglakbay,
Ang tanging layunin
kaya naglalayag, upang mangalakal.
Nasaksihan nila
ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos,
ang kahanga-hangang
ginawa ng Poon na hindi matarok.

Tugon: Panginoo’y papurihan sa pag-ibig n’ya kailanman.

Nang siya’y mag-utos,
nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas,
lumaki ang alon
na kung pagmamasdan, ay pagkatataas.
Ang sasakyan nila
halos ay ipukol mula sa ibaba,
kapag naitaas
Ang sasakyang ito’y babagsak na bigla;
dahil sa panganib,
ang pag-asa nila ay halos mawala.

Tugon: Panginoo’y papurihan sa pag-ibig n’ya kailanman.

Nang nababagabag,
sa Panginoong Diyos sila ay tumawag,
dininig nga sila
at sa kahirapan, sila’y iniligtas.
Ang bagyong malakas,
pinayapa niya’t kanyang pinatigil, pati mga alon,
na naglalakihan ay tumahimik din.

Tugon: Panginoo’y papurihan sa pag-ibig n’ya kailanman.

Nang tumahimik na,
sila ay natuwa, naghari ang galak,
at sinapit nila
yaong pakay nila sa ibayong dagat.
Kaya’t dapat namang
sa Panginoong Diyos ay magpasalamat,
dahil sa pag-ibig
at kahanga-hangang niyang pagliligtas.

Tugon: Panginoo’y papurihan sa pag-ibig n’ya kailanman.

IKALAWANG PAGBASA
2 Corinto 5, 14-17

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin, ngayong malaman kong siya’y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang nang patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila.

Kaya ngayon, ang pagtingin namin kaninuman ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una’y gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayo’y hindi na. Kaya’t ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao; siya’y bago na.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Marcos 4, 35-41

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong araw na yaon, habang gumagabi’y sinabi ni Hesus sa mga alagad niya, “Tumawid tayo sa ibayo.” Kaya’t iniwan nila ang mga tao, at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Hesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Duamting ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Hesus nama’y nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. “Guro,” anila, “di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo!” Bumangon si Hesus at iniutos sa hangin, “Tigil!” At sinabi sa dagat, “Tumahimik ka!” Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, “Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?” Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas, at nagsabi sa isa’t isa, “Sino nga kaya ito, at sinusunod maging ng hangit at ng dagat?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: