Mga Pagbasa – Biyernes, Mayo 29, 2015

May 29, 2015

in Tagalog Mass Readings

Play

Biyernes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 44, 1. 9-13
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Marcos 11, 11-26

Mga Pagbasa – Biyernes, Mayo 29, 2015
Biyernes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Sirak 44, 1. 9-13

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno,
ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon.
Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman,
at lubusan nang naglaho ang knailang panagalan.
Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito,
at gayun din ang nangyari sa kanilang mga angkan.
Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may tako sa Diyos,
ang kanilang ginawa’y hindi pa nalilimutan.
Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo
ang kanilang magandang pangalan,
at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan.
Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon,
nanatiling matatag ang kanilang angkan.
At alang-alang pa rin sa kanila,
ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan.
Hindi mapuputol ang kanilang lahi,
at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Ang Panginoo’y purihin, awitan ng bagong awit,
parihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.
Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha
dahilan sa yong hari, ikaw Sion ay matuwa.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Paruhin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan;
alpa’t tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan.
Panginoo’y nagagalka sa kanyang mga hirang,
sa nangagpapakumbaba’y tagumpay ang ibibigay.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang,
sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan.
Sa pagpuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan.
Ang tatanggap ng tagumpay, ay ang kanyang mga hirang.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

MABUTING BALITA
Marcos 11, 11-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Hesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania, kasama ang Labindalawa, palibhasa’y gumagabi na noon.

Kinabukasan, nang sila’y pagbalik na mula sa Betania, nagutom si Hesus. Natanaw nito sa di-kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahol, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya’t sinabi niya sa puno ng igos, “Wala nang makakakain pa ng iyong bunga.” Ito’y nayirinig ng kanyang mga alagad.

Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Hesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtaob ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may dala-dalahan. At tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, “Nasusulat, ‘Ang aking bahay ay tatawaging bahay-dalanginan ng lahat ng bansa.’ Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw.”

Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat noo’y humanap sila ng paraan upang mapatay si Hesus, sapagkat natatakot sila sa kanya, dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo.

Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Hesus at ang kanyang mga alagad.

Kinaumagahan, pagdaan nila’y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Hesus, “Guro tingnan ninyo! Namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo.” Sumagot si Hesus, “Manalig kayo sa Diyos. tandaan ninyo ito: kung sabihin ninuman sa bundok na ito, ‘Umalis ka riyan; tumalon ka sa dagat,’ na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito’y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya’t sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo’y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong Amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindoi rin naman kayo patatawarin ng iyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: