Mga Pagbasa – Lunes, Mayo 25, 2015

May 25, 2015

in Tagalog Mass Readings

Play

Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 17, 20-28
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

Marcos 10, 17-27

UNANG PAGBASA
Sirak 17, 20-28

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik-loob,
at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa.
Iwan mo na ang kasalana’t lumapit ka sa Panginoon,
magmakaamo ka sa kanya at mapapawi ang iyong sala.
Manumbalik ka na sa Kataas-taasaan;
talikuran mo na ang gawang masama,
at kamuhian mo ang kanyang kinasusuklaman.
Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay?
Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa kanya.
Ang mga patay, sapagkat sila’y wala na, ay di maaaring magpuri sa Panginoon;
mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa kanya.
Kay laki ng pagkahabag ng Panginoong;
anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik-loob sa kanya!

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Tugon: Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan,
at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang;
mapalad ang taong sa harap ng Poon ay di naparatangan
dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang.

Tugon: Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala’y inamin,
ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim;
pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo’y idaing,
at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin.

Tugon: Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

Ang lahat ng tapat, sa panahong gipit dapat manalangin,
upang bumugso man ang malaking baha’y di sila abutin.

Tugon: Sambayanang tapat sa D’yos ay magpupuring malugod.

MABUTING BALITA
Marcos 10, 17-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nang paalis na si Hesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, “Mabuting Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” Sumagot si Hesus, “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos: ‘Huwag kang papatay; huwag kang mangangalunya; huwag kang magdadaya; igalang mo ang iyong ama’t ina,’” “Guro,” sabi ng lalaki, “ang lahat po ng iya’y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata.” Magiliw siyang tinitigan ni Hesus, at sinabi sa kanya, “Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ko, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin.” Namanglaw ang lalaki nang marinig ito, at malungkot na umalis, sapagkat siya’y napakayaman.

Tiningnan ni Hesus nag mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, “Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos.” Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Hesus, “Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos! Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman.” Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya’t sila ‘y nagtanungan. “Kung gayo’y sino ang maliligtas?” Tinitigan sila ni Hesus at sinabi sa kanya, “Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: