Panalangin Para Sa Yumao (Umaga)

by Jeric · 28 comments

ANTIPONA 1: Ang mga butong binali ay lulukso sa galak sa harap ng Panginoon.

SALMO 51
(O Diyos, maawa ka sa akin)

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
Sang-ayon sa iyong kagandahang-loob;
Mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
At ipatawad mo yaring kasalanan!

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
Laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
At ang nagawa ko’y di mo nagustuhan;

Kaya may matuwid ka na ako’y hatulan,
Marapat na ako’y iyong parusahan.
Ako’y masama na buhat nang iluwal,
Makasalanan na nang ako’y isilang.

Nais mo sa aki’y isang pusong tapat;
Puspusin mo ako ng dunong mong wagas.
Ako ay linisin, sala ko’y hugasan
At ako’y puputi nang walang kapantay.

Sa galak at tuwa ako ay puspusin;
At muling babalik ang galak sa akin.
Ang kasalanan ko ‘y iyo nang limutin,
Lahat kong nagawang masama’y pawiin.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
Ang Espiritu mo ang papaghariin.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
Ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na, aking tuturuang
Sa iyo lumapit ang makasalanan.

Ingatan mo ako, Diyos kong Manunubos,
Ang pagliligtas mo’y galak kong ibabantog.
Turuan mo akong makapagsalita,
At pupurihin ka sa gitna ng madla.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
Sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
Ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion;
Yaong Jerusalem ay muling ibangon.
Dala sa dambana, torong susunugin,
Malugod na ito’y iyong tatanggapin.

(Papuri sa Ama at…)

ANTIPONA 1: Ang mga butong binali ay lulukso sa galak sa harap ng Panginoon.

ANTIPONA 2: Sa takdang sandali ng kamatayan, sagipin mo ako, Panginoon.

ISAIAS 38:10-14, 17-20

Minsa’y nasabi kong
Sa katanghalian ng buhay, ako’y papanaw!
Sa daigdig ng patay
Ako masasadlak, upang manatili roong walang hanggan,

At nasabi ko ring di na makikita
Itong Panginoon at sinumang nabubuhay
Katulad ng toldang tirahan ng pastol.
Inalis sa akin ang aking tahanan.
Ang abang buhay ko’y pinuputol mo
na tulad ng tela sa isang habihan;
Ang aking akala’y wawaksan na
ng Diyos ang aking buhay.
Tumataghoy ako dahilan sa hirap,
Animo ay kalapati na nakahahabag;
Ang mga mata ko ay pagod na rin
Dahil sa pagtitig diyan sa taas.
Panginoong, sa kahirapang ito ako’y iligtas.

Ang hirap na ito’y aking nababatid,
na tanging ako rin ang makikinabang
Iyong iniligtas ang buhay na ito,
di mo binayaang mabulid sa hukay
Pinatawad mo ako, sa aking mga kasalanan.

Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo,
Ni makaaasa sa iyong katapatan.

Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo
Tulad ng ginagawa ko ngayon,
Tulad din ng ama na sa anak ang ituturo ay ang katapatan.

Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon
kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitan,
Sa banal na temple, tayo ay umawit habang nabubuhay.

(Papuri sa Ama at…)

ANTIPONA 2: Sa takdang sandali ng kamatayan, sagipin mo ako, Panginoon.

ANTIPONA 3: Papupurihan ko ang aking Diyos sa lahat ng araw ng aking buhay.

SALMO 146

(Ang nagtitiwala sa Diyos at nakatatalos ng kaligayahan)

O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan!
Pupurihin siya’t aking aawitan;
Aking aawitan habang ako’y buhay.

Sa mga pangulo’y h’wag kang manghahawak,
Kahit na kaninong di makapagligtas;
Kung sila’y mamatay, balik sa alabok,
Anumang balangkas nila’y natatapos.

Mapalad ang tao, na ang kanyang Diyos
Na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob;
Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos.
Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan,
Ng lupa at dagat, at lahat ng bagay
Ang kanyang pangako ay maaasahan.

Panig sa naapi, kung siya’y humatol,
May pagkaing handa, sa nangagugutom.
Pinalaya niya ang mga nabihag;
Isinasauli, paningin ng bulag;

Lahat ng inapi ay itinataas,
Ang mga hinirang niya’y nililingap.
Isinasanggalang ang mga dayuhang
Sa lupain nila’y doon tumatahan;

Tumutulong siya sa mga balo’t ulila.
Masamang balangkas pinipigil niya.
Walang hanggang Hari,
ang Diyos na Panginoon!
Ang Diyos mo, Sion, ay mananatili!

(Papuri sa Ama at…)

ANTIPONA 3: Papupurihan ko ang aking Diyos sa lahat ng araw ng aking buhay.

PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (1 Tesalonica 4:14)

Naniniwala tayong si Hesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na mananalig kay Hesus — upang isama sa kanya.

TUGUNAN

Pupurihin kita, Panginoon, sapagkat sinagip mo ako.
– Pupurihin kita, Panginoon sapagkat sinagi ako.
Pinalitan mo ng kalagayna ang kulungkutan ko.
– Sapagkat sinagip mo ako.
Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espirutu Santo.
– Pupurihin kita, Panginoon, sapagkat sinagip mo ako.

PAPURING AWIT NI ZACARIAS

ANTIPONA (Sa karaniwang panahon): Ako ang Muling Pagkabuhay, Ako ang Buhay; mabubuhay ang sinumang manalig sa akin kahit na mamatay; at ang nananalig at nabubuhay para sa akin ay hindi mamamatay.

Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel!
Sapagka’t nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan.
At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas,
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod.

Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una,
Na iligtas niya tayo sa ating mga kaawa,
At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin.

Ipinangako rin niya na kahahabagan an gating mga magulang,
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan.

Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham,
Naililigtas tayo sa ating mga kaaway,
Upang walang takot na makasamba sa kanya,
At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo’y nabubuhay.

Ikaw naman, anak, ay tatawging propeta ng Kataas-taasan;
Sapagka’t mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan,
At ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan,
Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan.

Sapagka’t lubhang mahabagin an gating Diyos;
Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan.
Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan,
At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayaan.

ANTIPONA (Sa karaniwang panahon): Ako ang Muling Pagkabuhay, Ako ang Buhay; mabubuhay ang sinumang manalig sa akin kahit na mamatay; at ang nananalig at nabubuhay para sa akin ay hindi mamamatay.

PANALANGIN PANGKALAHATAN

Manalangin tayo sa Makapangyarihang Ama na bumuhay kay Hesus sa mga patay at nagbibigay ng bagong buhay sa ating marupok na katawan. Ating wikain:

Panginoon, bigyan kami ng bagong buhay kay Kristo.

Ama, sa pamamagitan ng binyag, kami’y nalibing na kasama ng iyong Anak at bumangon kasama niya sa kanyang muling pagkabuhay,
ipagkaloob mong lumakad kami sa panibagong buhay upang kung kami’y mamatay, mabuhay kaming kasama ni Kristo magpakailanman.

Matulunging Ama, pinagkalooban mo kami ng tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit at siyang laging dapat tanggapin nang nararapat,
tulutang kainin namin nang nararapat ang tinapay na ito, at maibangon kami sa walang hanggang buhay sa huling araw.

Panginoon, isinugo mo ang isang anghel upang aliwin ang iyong Anak sa kanyang paghihirap,
bigyan kami ng pag-asa sa iyong pagkalinga kapag malapit na ang kamatayan.

Sinagip mo ang tatlong kabataan mula sa maapoy na lutuan,
palayain mo ang iyong mananampalataya mula sa parusang kanilang daranasin dahil sa kanilang kasalanan.

Diyos ng mga buhay at mga patay, binuhay mo si Hesus mula sa mga patay,
buhayin ang mga namatay at ipagkaloob mong kami’y makibahagi sa walang hanggang kaluwalhatian kasama nila.

Ama Namin…

PANGWAKAS NA PANALANGIN

Panginoon,
pakinggan an gaming mga panalangin.
Sa pagkabuhay ng iyong Anak mula sa kamatayan,
pinagkalooban mo kami ng pananampalataya.
Palakasin an gaming pag-asa na si N.
ay makibahagi sa muling pagkabuhay ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen.

Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan.
Amen.

Pages: 1 2

{ 28 comments… read them below or add one }

Dominic Pantoja January 2, 2018 at 8:32 pm

Send me this

Reply

Ma. Luisa L. Belardo February 28, 2018 at 5:44 am

Thank You Lord.

Reply

Lilian M.Saltore March 12, 2018 at 6:47 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Lilan M. Saltore March 15, 2018 at 6:26 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Lilian M.Saltore March 23, 2018 at 7:14 am

Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.

Reply

Lilian M.Saltore April 2, 2018 at 5:22 am

Panginoon, bigyan mo kami ng buhay kay Kristo.

Reply

Lilian M.Saltore April 4, 2018 at 6:20 am

Pagpalain nawa tayo ng Diyos patungo sa buhay na walang hanggan.

Reply

Lilian M.Saltore April 7, 2018 at 4:25 am

Panginoon bibigyan mo kami ng bagong buhay kay Kristo.

Reply

Lilian M.Saltore April 10, 2018 at 7:36 am

Halina at purihin natin ang atin Paniginoon,ang lahat ng bagay ay nabubuhay para sa Kanya.

Reply

Lilian M.Saltore April 11, 2018 at 7:15 am

Papupurihan ko ang aking Diyos sa lahat ng aking buhay.

Reply

Lilian M.Saltore April 17, 2018 at 6:33 am

Panginoon buksan mo ang aking labi at pupurihin ka ng making bibig.

Reply

Lilian M.Saltore April 19, 2018 at 7:04 am

Sa buhay na walang hanggan akay akay mo.

Reply

Lilian M.Saltore April 30, 2018 at 6:34 am

Pupurihin kita Panginoon sapagkat sinagip mo ako.

Reply

Lilian M.Saltore May 2, 2018 at 7:10 am

Panginoon,bigyan mo kami ng bagong buhay kay Kristo.

Reply

Lilian M.Saltore May 9, 2018 at 6:16 am

Panginoon buksan mo ang aking mga labi.At pupurihin ka ng aking mga bibig.

Reply

Lilian M.Saltore June 7, 2018 at 6:00 am

Panginoon ang iyong landas’y ituro sa akin.

Reply

Grace Argosino June 7, 2018 at 7:37 am

For Sthe soul of Jaime V. Argosino. Silayan po ninyo siya ng walang hanggang liwanag.

Reply

Lilian M.Saltore June 17, 2018 at 6:21 am

Totoong kalugodlugod ang magpasalamat sa Diyos.

Reply

Lilian M.Saltore June 18, 2018 at 7:03 am

Panginoon,akoy dinggin,pagbigyan sa aking daing.

Reply

Nini Bukis July 19, 2018 at 7:44 am

Im using my book Panalangin ng Kristiyano sa Maghapon. A big help, thank you. Praise the Lord!

Reply

Lilian M.Saltore June 26, 2018 at 6:58 am

Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay n’yang lakas.

Reply

Lilian M.Saltore September 11, 2018 at 7:00 am

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Reply

Lilian M.Saltore September 18, 2018 at 6:43 am

Lahat tayo’y kanyang bayan,kabilang sa kanyang kawan.

Reply

Lilian M.Saltore November 23, 2018 at 6:16 am

Panginoon bigyan mo kami ng bagong buhay kay Kristo.

Reply

Ramon Nuguid December 1, 2018 at 8:21 am

Maraming2 salamat
Panginoon ng nangabubuhay at nangamatay.
Diyos at taong totoong tunay,..
SA pagkakataon ako ay naka pag Puri
At pasasalamat SA walang humpay mong kabutihang na maisagawa ko Ang panalangin para SA Aming yumaon mga magulang at kapatid SA harap NG puntod Nila..SA kaarawan NI kuya+mannie+ na tinawag mo kailan Lang at nawa lahat sila at masinagan na ng iyong walang Lisa AG at kalugayan SA piling din NG iyong Mahal na Birheng Maria, SA kalualhatian SA langit , ngayon at maoag kailanman ,…
AMEN..

Reply

Edward Ramirez January 7, 2019 at 8:20 am

Sa buhay na walang hanggan akay akay mo

Reply

Lilian M.Saltore January 17, 2019 at 5:40 am

Panginoon bigyan mo kami ng bagong buhay kay Krosto.

Reply

Edward Ramirez March 20, 2019 at 11:20 am

Salamat sa diyos

Reply

Leave a Comment