Panalangin Para Sa Yumao (Umaga)

by Jeric · 1 comment

ANTIPONA 1: Ang mga butong binali ay lulukso sa galak sa harap ng Panginoon.

SALMO 51
(O Diyos, maawa ka sa akin)

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
Sang-ayon sa iyong kagandahang-loob;
Mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
At ipatawad mo yaring kasalanan!

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
Laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
At ang nagawa ko’y di mo nagustuhan;

Kaya may matuwid ka na ako’y hatulan,
Marapat na ako’y iyong parusahan.
Ako’y masama na buhat nang iluwal,
Makasalanan na nang ako’y isilang.

Nais mo sa aki’y isang pusong tapat;
Puspusin mo ako ng dunong mong wagas.
Ako ay linisin, sala ko’y hugasan
At ako’y puputi nang walang kapantay.

Sa galak at tuwa ako ay puspusin;
At muling babalik ang galak sa akin.
Ang kasalanan ko ‘y iyo nang limutin,
Lahat kong nagawang masama’y pawiin.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
Ang Espiritu mo ang papaghariin.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
Ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na, aking tuturuang
Sa iyo lumapit ang makasalanan.

Ingatan mo ako, Diyos kong Manunubos,
Ang pagliligtas mo’y galak kong ibabantog.
Turuan mo akong makapagsalita,
At pupurihin ka sa gitna ng madla.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
Sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
Ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion;
Yaong Jerusalem ay muling ibangon.
Dala sa dambana, torong susunugin,
Malugod na ito’y iyong tatanggapin.

(Papuri sa Ama at…)

ANTIPONA 1: Ang mga butong binali ay lulukso sa galak sa harap ng Panginoon.

ANTIPONA 2: Sa takdang sandali ng kamatayan, sagipin mo ako, Panginoon.

ISAIAS 38:10-14, 17-20

Minsa’y nasabi kong
Sa katanghalian ng buhay, ako’y papanaw!
Sa daigdig ng patay
Ako masasadlak, upang manatili roong walang hanggan,

At nasabi ko ring di na makikita
Itong Panginoon at sinumang nabubuhay
Katulad ng toldang tirahan ng pastol.
Inalis sa akin ang aking tahanan.
Ang abang buhay ko’y pinuputol mo
na tulad ng tela sa isang habihan;
Ang aking akala’y wawaksan na
ng Diyos ang aking buhay.
Tumataghoy ako dahilan sa hirap,
Animo ay kalapati na nakahahabag;
Ang mga mata ko ay pagod na rin
Dahil sa pagtitig diyan sa taas.
Panginoong, sa kahirapang ito ako’y iligtas.

Ang hirap na ito’y aking nababatid,
na tanging ako rin ang makikinabang
Iyong iniligtas ang buhay na ito,
di mo binayaang mabulid sa hukay
Pinatawad mo ako, sa aking mga kasalanan.

Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo,
Ni makaaasa sa iyong katapatan.

Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo
Tulad ng ginagawa ko ngayon,
Tulad din ng ama na sa anak ang ituturo ay ang katapatan.

Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon
kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitan,
Sa banal na temple, tayo ay umawit habang nabubuhay.

(Papuri sa Ama at…)

ANTIPONA 2: Sa takdang sandali ng kamatayan, sagipin mo ako, Panginoon.

ANTIPONA 3: Papupurihan ko ang aking Diyos sa lahat ng araw ng aking buhay.

SALMO 146

(Ang nagtitiwala sa Diyos at nakatatalos ng kaligayahan)

O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan!
Pupurihin siya’t aking aawitan;
Aking aawitan habang ako’y buhay.

Sa mga pangulo’y h’wag kang manghahawak,
Kahit na kaninong di makapagligtas;
Kung sila’y mamatay, balik sa alabok,
Anumang balangkas nila’y natatapos.

Mapalad ang tao, na ang kanyang Diyos
Na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob;
Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos.
Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan,
Ng lupa at dagat, at lahat ng bagay
Ang kanyang pangako ay maaasahan.

Panig sa naapi, kung siya’y humatol,
May pagkaing handa, sa nangagugutom.
Pinalaya niya ang mga nabihag;
Isinasauli, paningin ng bulag;

Lahat ng inapi ay itinataas,
Ang mga hinirang niya’y nililingap.
Isinasanggalang ang mga dayuhang
Sa lupain nila’y doon tumatahan;

Tumutulong siya sa mga balo’t ulila.
Masamang balangkas pinipigil niya.
Walang hanggang Hari,
ang Diyos na Panginoon!
Ang Diyos mo, Sion, ay mananatili!

(Papuri sa Ama at…)

ANTIPONA 3: Papupurihan ko ang aking Diyos sa lahat ng araw ng aking buhay.

PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (1 Tesalonica 4:14)

Naniniwala tayong si Hesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na mananalig kay Hesus — upang isama sa kanya.

TUGUNAN

Pupurihin kita, Panginoon, sapagkat sinagip mo ako.
– Pupurihin kita, Panginoon sapagkat sinagi ako.
Pinalitan mo ng kalagayna ang kulungkutan ko.
– Sapagkat sinagip mo ako.
Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espirutu Santo.
– Pupurihin kita, Panginoon, sapagkat sinagip mo ako.

PAPURING AWIT NI ZACARIAS

ANTIPONA (Sa karaniwang panahon): Ako ang Muling Pagkabuhay, Ako ang Buhay; mabubuhay ang sinumang manalig sa akin kahit na mamatay; at ang nananalig at nabubuhay para sa akin ay hindi mamamatay.

Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel!
Sapagka’t nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan.
At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas,
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod.

Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una,
Na iligtas niya tayo sa ating mga kaawa,
At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin.

Ipinangako rin niya na kahahabagan an gating mga magulang,
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan.

Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham,
Naililigtas tayo sa ating mga kaaway,
Upang walang takot na makasamba sa kanya,
At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo’y nabubuhay.

Ikaw naman, anak, ay tatawging propeta ng Kataas-taasan;
Sapagka’t mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan,
At ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan,
Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan.

Sapagka’t lubhang mahabagin an gating Diyos;
Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan.
Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan,
At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayaan.

ANTIPONA (Sa karaniwang panahon): Ako ang Muling Pagkabuhay, Ako ang Buhay; mabubuhay ang sinumang manalig sa akin kahit na mamatay; at ang nananalig at nabubuhay para sa akin ay hindi mamamatay.

PANALANGIN PANGKALAHATAN

Manalangin tayo sa Makapangyarihang Ama na bumuhay kay Hesus sa mga patay at nagbibigay ng bagong buhay sa ating marupok na katawan. Ating wikain:

Panginoon, bigyan kami ng bagong buhay kay Kristo.

Ama, sa pamamagitan ng binyag, kami’y nalibing na kasama ng iyong Anak at bumangon kasama niya sa kanyang muling pagkabuhay,
ipagkaloob mong lumakad kami sa panibagong buhay upang kung kami’y mamatay, mabuhay kaming kasama ni Kristo magpakailanman.

Matulunging Ama, pinagkalooban mo kami ng tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit at siyang laging dapat tanggapin nang nararapat,
tulutang kainin namin nang nararapat ang tinapay na ito, at maibangon kami sa walang hanggang buhay sa huling araw.

Panginoon, isinugo mo ang isang anghel upang aliwin ang iyong Anak sa kanyang paghihirap,
bigyan kami ng pag-asa sa iyong pagkalinga kapag malapit na ang kamatayan.

Sinagip mo ang tatlong kabataan mula sa maapoy na lutuan,
palayain mo ang iyong mananampalataya mula sa parusang kanilang daranasin dahil sa kanilang kasalanan.

Diyos ng mga buhay at mga patay, binuhay mo si Hesus mula sa mga patay,
buhayin ang mga namatay at ipagkaloob mong kami’y makibahagi sa walang hanggang kaluwalhatian kasama nila.

Ama Namin…

PANGWAKAS NA PANALANGIN

Panginoon,
pakinggan an gaming mga panalangin.
Sa pagkabuhay ng iyong Anak mula sa kamatayan,
pinagkalooban mo kami ng pananampalataya.
Palakasin an gaming pag-asa na si N.
ay makibahagi sa muling pagkabuhay ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen.

Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan.
Amen.

Pages: 1 2

{ 1 comment… read it below or add one }

Dominic Pantoja January 2, 2018 at 8:32 pm

Send me this

Reply

Leave a Comment