Panalangin Para Sa Yumao (Umaga)

by Jeric · 1 comment

PANALANGIN PARA SA YUMAO

mula sa Panalangin ng mga Kristiyano sa Maghapon (Liturhiya ng Mga Oras)
Office of the Dead | Panalangin Para sa Patay

Download (PDF): Panalangin Para sa Yumao

Panginoon, buksan mo ang aking mga labi.
– At pupurihin ka ng aking bibig.

PAANYAYA SA PANALANGIN

ANTIPONA: Halina at purihin natin ang Panginoon; ang lahat ng bagay ay nabubuhay para sa kanya.

SALMO 95

Ang panawagan upang papurihan ang Diyos

Tayo ay lumapit sa ‘ting Panginoon, Siya ay awitan,
Ating papurihan ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat,
Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak.
(Uulitin ang Antipona)

Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila,
Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala.
Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman,
Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan.
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang.
(Uulitin ang Antipona)

Tayo ay lumapit, sa kanya’y sumamba at magbigay-galang,
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
Siya an gating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang,
Mga tupa tayong inaalagaan.
(Uulitin ang Antipona)

Ang kanyang salita ay ating pakinggan:
“Iyang inyong puso’y huwag patigasin,
Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang
Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
Ako ay tinukso’t doon ay sinubok ng inyong magulang,
Bagamat nakita ang aking ginawang sila’ng nakinabang.
(Uulitin ang Antipona)

Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam,
Ang aking sinabi, “Sila ay suwail, walang pakundangan
At ang mg autos ko ay sinuway!”
Dahil sag alit ko, ako ay sumumpang di sila daratal,
Sa lupang pangakong aking inilaan.”
(Uulitin ang Antipona)

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo;
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen.
(Uulitin ang Antipona)

Panalangin sa Umaga

AWIT

REFRAIN
Yahweh, alam kong Ika’y naririto.
Lagi na tuwina sa tabi ko.
Sa kapahamakan, inililigtas ako.
Sa buhay na walang hanggan, akay-akay Mo.

Puso ko’y ‘Yong nasiyasat, batid Mo ang lahat-lahat.
Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo.
Kamay ko’y lagi Mong tangan, kahit sa bingit ng kamatayan.
Yakap MO ako sa ‘Yong bisig, kanlungan ko ang ‘Yong pag-ibig. (REFRAIN)

Pag-ibig Mo’y s’an tatakasan? Sa rurok ng langit ‘Ka’y nariyan.
Ikaw ang kaagapay saanman ako maglakbay.
Sa ningning man ng araw, hahantungan lagi ay Ikaw.
Yakap Mo ako sa ‘Yong bisig, kanlungan ko ang ‘Yong pag-ibig. (REFRAIN)

KODA
Sa buhay na walang hanggan, akay-akay Mo.

Pages: 1 2

{ 1 comment… read it below or add one }

Dominic Pantoja January 2, 2018 at 8:32 pm

Send me this

Reply

Leave a Comment