Panalangin Para Sa Yumao (Takipsilim)

by Jeric · 26 comments

ANTIPONA 2: Kung nagtatago ka ng alaala n gaming mga kasalanan, Panginoon, sino ang makatatakas sa paghatol?

SALMO 130

(Panaghoy mula sa pagpahirap)

Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko’y Panginoon.
Kaya, Panginoon, ako’y dinggin pagka ako’y tumataghoy,
Dinggin mo ang pagtawag ko’t paghingi ng iyong tulong.
Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan,
Lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan.
Ngunit iyong pinatawag, kasalanan ay nilimot!
Pinatawag mo nga kami upang sa ‘yo ay matakot.

Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon,
Pagkat ako’y may tiwala sa pangako mong pagtulong.
Yaring aking pananabik, Panginoon, higit pa
Sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga.

Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos,
Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot,
Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos.
Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang,
Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan.

(Papuri sa Ama at…)

ANTIPONA 2: Kung nagtatago ka ng alaala n gaming mga kasalanan, Panginoon, sino ang makatatakas sa paghatol?

ANTIPONA 3: Tulad ng pagbabangon ng Ama sa mga namatay at pagkakaloob sa kanila ng buhay, gayon din ang Anak ay magkakaloob ng buhay sa sinumang kanyang maibigan.

PAPURING AWIT: Filipos 2:6-11

(Si Kristo, ang banal na lingkod ng Diyos)

Bagama’t siya’y Diyos,
hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos,

Bagkus hinubad niya ang lahat
ng katangian ng pagka-Diyos,
nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin.

Nang maging tao, siya’y nagpakababa
at naging masunurin
hanggang kamatayan, Oo, hanggang kamatayan sa krus.

Kaya naman, siya’y itinampok ng Diyos
at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.

Anupa’t ang lahat ng nilalang na nasa langit,
nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya.
At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon,
sa ikararangal ng Diyos Ama.

(Papuri sa Ama at…)

ANTIPONA 3: Tulad ng pagbabangon ng Ama sa mga namatay at pagkakaloob sa kanila ng buhay, gayon din ang Anak ay magkakaloob ng buhay sa sinumang kanyang maibigan.

PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (1 Corinto 15:55-57)

Nasaan, O kamatayan, ang iyong tagumpay?
Nasaan, O kamatayan, ang iyong kamandag?
Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa Kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo!

TUGUNAN

Nasa iyo, Panginoon, ang aming pag-asa. Hindi kami mabibigo.
– Nasa iyo, Panginoon, ang aming pag-asa. Hindi kami mabibigo.
Magsasayaw kami, at magagalak sa iyong habag.
– Hindi kami mabibigo.
Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo.
– Nasa iyo, Panginoon, ang aming pag-asa. Hindi kami mabibigo.

PAPURING AWIT NI MARIA

ANTIPONA (sa Karaniwang Panahon): Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang sinumang lumapit sa akin ay hindi ko itataboy.

Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas.
Sapagka’t nilingap niya ang kanyang abang lingkod!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,

Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan
Banal ang kanyang pangalan!
Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya,
Sa lahat ng sali’t saling lahi.

Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
At itinaas ang mga nasa abang kalagayan.

Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
Bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!

(Papuri sa Ama at…)

ANTIPONA (sa Karaniwang Panahon): Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang sinumang lumapit sa akin ay hindi ko itataboy.

PANALANGIN PANGKALAHATAN

Kinikilala natin si Kristong Panginoon na siyang ating inaasahan upang ang ating marupok na katawa’y matulad sa kanya sa kaluwalhatian. Ating wikain:

Panginoon, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay.

O Kristong Anak ng Diyos, na buhay na bumuhay kay Lazaro na iyong kaibigan, mula sa mga patay, buhayin at luwalhatian ang mga yumao na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dugong banal.

O Kristong tagapag-aliw sa mga nagdadalmhati, pinahiran mo ang mga luha ng angkan ni Lazaro, ng anak ng biyuda at ng anak na babae ni Jairo, aliwin ang mga nagdadalamhati dahil sa mga yumao.

O Kristong Tagapagligtas, was akin ang paghahari ng kasalanan sa aming katawang makasanlibutan, upang gaya ng inaasahang parusa dahil sa kasalanan,
matamo naming sa pamamagitan mo ang walang hanggang buhay.

O Kristong Manunubos, tunghayan ang mga walang pag-asa dahil hindi ka nakikilala,
makatanggap nawa sila ng pananampalataya sa muling pagkabuhay at sa buhay na darating.

Ipinahayag mo ang iyong sarili sa isang taong bulag na humingi sa iyo ng liwanag para sa kanyang mga mata, ipakita ang iyong mukha sa mga namatay na pinagkaitan ng iyong liwanag.

Kapag dumating na ang panahong maglaho na ang aming pansamantalang tirahan sa sanlibutan, bigyan kami ng isang tahanang di tulad ng gawa sa lupa, kundi tirahang walang hanggan doon sa kalangitan.

Ama Namin…

PANGWAKAS NA PANALANGIN

Panginoon,
pakinggan ang aming mga panalangin.
Sa pagkabuhay ng iyong Anak mula sa kamatayan,
pinagkalooban mo kami ng pananampalataya.
Palakasin an gaming pag-asa na si N.
ay makibahagi sa muling pagkabuhay ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen.

Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan.
Amen.

Pages: 1 2

{ 26 comments… read them below or add one }

katherine January 16, 2014 at 12:39 pm

Hi!
Good afternoon. This is katherine po. Nasa vietnam po ako dito ako nagwowork. everyday po ako nakikinig sa gospel for the day dito sa site nyo. pero since december wala na po ako nakikita na update. Sana po meron araw araw. Mas maganda po kasi pakinggan in tagalog. mas naiintindihan ko po.

Gusto ko po malaman nyo na napakaganda po ng awit (from PANALANGIN PARA SA YUMAO) very touching po. lagi ko po pinakikinggan.

I hope to hear from u soon.

God Bless Us

katherine

Reply

Jeric Pena January 20, 2014 at 11:18 am

Katherine, maraming salamat sa iyong mensahe. Paumanhin din sa panandaliang pagkawala namin. Maaaring ninyo nang mapakinggan muli ang mga pagbasa dito.

Reply

Kevin September 5, 2014 at 3:40 pm

Salamat po dito..My lola died last week.. araw, tanghali, gabi, at madaling araw, I played this sa burol nya… ang pagdadasal lang para sa kaligtasan ng soul nya ang naging lakas ko para mabuhay pa.. laki po ng naitulong nito sakin

Reply

Kevin September 5, 2014 at 3:40 pm

Salamat po dito..My lola died last week.. araw, tanghali, gabi, at madaling araw, I played this sa burol nya… ang pagdadasal lang para sa kaligtasan ng soul nya ang naging lakas ko para mabuhay pa.. laki po ng naitulong nito sakin

Reply

Micah November 24, 2014 at 7:29 pm

Magandang araw po! Gusto ko po sang matutuhan itong kanta na ito sa piano o sa gitara. meron po ba kayong sheet music para sa kantang ito? Salamat po 🙂

Reply

Peping December 8, 2017 at 1:24 pm

Good Day, Thank you for coming out with this prayer. This is comforting and a memorable service to the dead. God bless.

Reply

Francisco Azupardo January 4, 2018 at 9:26 pm

Thank you for this night prayer sa mga namayapa…God bless

Reply

Eric A Valdez January 25, 2018 at 8:38 pm

Peace be with you! Gud evening pob
Ako po si Eric from Tarlac Meyembro ako ng Neocatechuminal Way sa San Sebastian Cathedral Tarlac, nais ko po sanang magpatulong sa inyo na makahingi ng kopya Liturgy of Hours
na tagalog version nabasa ko po kasi itong sa inyo.Madalas po kasi naming gamit is english mas ok sana kung tagalog tulad ng sa inyo para mas malinaw para sa aking mga kasamahan.ito ay gagamitin namin sa aming group CONVIVENCE sa darating na february 25,2018. kung meron po,sana ay kung pweding mas maaga kung makuha ang kopya para mapraktis namin

Maraming Salamat Po!
God Bless!

Reply

Lilian M.Saltore March 13, 2018 at 9:20 pm

Maraming salamat po sa Panalangin sa mga Yumao…o Panalangin sa Takipsilim …ngayon ko lang po narinig ang Awit na kinakanta pala …npakaganda pakinggan .Sa mga paraan ninyo lalong lumalawak at lumalalim ang pang unawa ng lahat ng Katoliko.

Reply

Lilian M.Saltore April 6, 2018 at 10:43 pm

Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng masama. Babantayan Niya ang iyong kaluluwa.

Reply

Lilian M.Saltore April 11, 2018 at 10:54 pm

Hari ng kaluwalhatian, dalangin nami’y pakinggan.

Reply

Lilian M.Saltore June 13, 2018 at 10:42 pm

Diyos ko ang aki’y dalangin ako’y iyong tangkilikin.

Reply

Lilian M.Saltore June 18, 2018 at 12:21 am

Panginoon,ako`y dinggin, pagbigyan aking daing .

Reply

Lilian M.Saltore June 24, 2018 at 11:33 pm

Pinupuri kita Diyos ko,dahil ako’y nilikha mo.

Reply

Lilian M.Saltore July 6, 2018 at 10:40 pm

Ang tao ay nabubuhay sa Salita ng Maykapal.

Reply

Lilian M.Saltore July 7, 2018 at 11:20 pm

Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa.

Reply

Estela Cazin July 10, 2018 at 4:41 am

Blessings and greetings to you!
Ano po ang pamagat ng opening hymn? I would like to use the song at the 40th day of the death of the son of my friend.

Maraming Salamat Po!

Reply

R Estela M Cazin July 10, 2018 at 10:15 pm

Blessings to you po. Gusto ko pong matutuhan ang kanta .Can you share the lead
sheet music to the song Yahweh? I will sincerely appreciate it. The song is very comforting and will be a great hymn for the mass of the 40th day of the son’s death of my friend which will be held on July 21, 2018.
Maraming salamat po!
God bless you!

Reply

Lilian M.Saltore July 15, 2018 at 11:47 pm

Pagibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Reply

Lilian M.Saltore July 24, 2018 at 7:00 pm

Nasa Iyo Panginoon ang lahat ng papuri!

Reply

Lilian M.Saltore February 4, 2019 at 10:34 pm

Magpakatatag ang tanang may tiwala sa Maykapal.

Reply

Lilian M.Saltore May 26, 2019 at 10:13 pm

Panginoon bigyan mo kami ng buhay at muling pagkabuha.

Reply

Lilian M.Saltore May 26, 2019 at 10:15 pm

AMEN.

Reply

Edward Ramirez May 29, 2019 at 5:20 pm

Sa?amat sa prayer sa mga yumao god bless

Reply

Edward Ramirez May 29, 2019 at 5:21 pm

Sa?amat sa prayer sa mga yumao god bless

Reply

Leni Cruz July 19, 2019 at 10:49 am

Salamat sa Diyos, sa awa at panalangin syo ako humihimlay. Pagpalain nawa tayong lahat ng Poong maykapal.amen

Reply

Leave a Comment