Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Mga Pagbasa – Huwebes, Marso 26, 2020

by Jeric on March 26, 2020 · 6 comments

in Tagalog Mass Readings

PANALANGIN NG BAYAN

Madalas ay lumilihis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa kanya ng lakas upang makapamuhay tayo nang may pananampalataya.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya.

Ang mga Kristiyano sa lahat ng dako nawa’y manalangin nang higit na mataimtim sa panahong ito ng Kuwaresma, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga walang pananampalataya nawa’y makinig sa Salita ng Diyos upang sila ay maligtas, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kasalukuyang kaguluhan sa Simbahan nawa’y malutas sa paglago ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mahihirap, maysakit, at mga may kapansanan nawa’y madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y makarating sa kanilang walang hanggang tahanan sa tulong ng ating mga panalangin, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang hayagan naming aminin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.

Amen.

Pages: 1 2

Previous post:

Next post:

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno February 23, 2020 at 8:20 pm

ngayon ay Huwebes sa ikaapat na linggo sa panahon ng kuwaresma.
salamat sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Reply

Barbara Silvia L. Manalo March 26, 2020 at 6:20 am

Panginoon at Diyos ko, pinasasalamatan ka namin ng lubos . Ikaw ang pinakamapangyarihan sa lahat,tulungan mo po kami na malampasan namin ang nangyayari sa mundong ito at matapos na po ito sa pamamagitan ng iyong awa. Amen

Reply

FRANCISCO AZUPARDO March 26, 2020 at 7:44 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Bal Adriano Jr. March 26, 2020 at 9:51 am

Good am po. Marami pong salamat sa magandang pagkabasa ng mga
salita ng Diyos sa araw na eto.Mabagal at wala pong mali. Liban lang po sa awit pambungad sa mabuting balita na hindi bi
nasa. Ty po. God bless us all

Reply

Dong March 26, 2020 at 10:56 pm

Pinupuri ka namin hesukristo nazareno salamat

Reply

PATRICK CU March 27, 2020 at 2:59 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: