Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 17, 2020

by Roxanne Pena on February 17, 2020 · 14 comments

in Tagalog Mass Readings

Lunes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 1-11
Salmo 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76

Poon, ako’y kahabagan upang mabuhay kailanman.

Marcos 8, 11-13

UNANG PAGBASA
Santiago 1, 1-11

Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo:
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba’t ibang bansa.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo’y dumaranas ng iba’t ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo’y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya’y bibigyan; sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi’y dapat manalig at huwag mag-alinlangan; sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabagu-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos, at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas, gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo’y natutuyo sa matinding sikat ng araw; nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76

Tugon: Poon, ako’y kahabagan upang mabuhay kailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang sariling dati-rati’y namumuhay nang baluktot,
nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Poon, ako’y kahabagan upang mabuhay kailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Kay buti mo, Panginoon! Kay ganda ng iyong loob,
sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Poon, ako’y kahabagan upang mabuhay kailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot,
pagkat aking naunawaang mahalag ang ‘yong utos.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Poon, ako’y kahabagan upang mabuhay kailanman..
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Higit pa sa ginto’t pilak nitong buong sanlibutan,
ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Poon, ako’y kahabagan upang mabuhay kailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas,
kahit ako’y pagdusahin, nananatili kang tapat.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Poon, ako’y kahabagan upang mabuhay kailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubas,
katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Poon, ako’y kahabagan upang mabuhay kailanman.

ALELUYA
Juan 14, 6

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 11-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Hesus. Ibig nilang masilo siya kaya hiningi nila na magpakita si Hesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong-hininga nang malalim si Hesus at ang wika, “Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo: hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda.” Iniwan niya sila, at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 14 comments… read them below or add one }

Shao February 12, 2018 at 9:46 am

Amen.

Reply

Francisco Azupardo February 12, 2018 at 8:14 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Rachel Dela Cruz February 12, 2018 at 11:28 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo

Reply

Patrick Cu February 14, 2018 at 3:23 am

Salamat sa Diyos! AMEN

Reply

Jordan February 15, 2018 at 1:15 am

Kahit mamalimos po kami sa daan para lang po mabuhay ‘yung bata,” he said.

Reply

GoSmallBiz February 16, 2018 at 10:32 pm

Thanks so much for the article post.

Reply

Mark Jefferson Magno January 22, 2020 at 4:28 pm

Ngayon ay Lunes sa ikaanim na linggo ng karaniwang panahon.
Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Reply

Liberty C.Baligod February 17, 2020 at 3:13 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo!

Reply

Romel U. Briones February 17, 2020 at 7:09 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless everyone.

Reply

Hazel Escoto February 17, 2020 at 8:06 am

Papuri sa Diyos! Aleluya!

Reply

Francisco R Azupardo February 17, 2020 at 8:17 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Penny Ilan February 17, 2020 at 12:20 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo !

Reply

Jerry February 17, 2020 at 11:21 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Rachel Dela Cruz February 17, 2020 at 11:31 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: