Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 12, 2020

by Roxanne Pena on February 12, 2020 · 10 comments

in Tagalog Mass Readings

Miyerkules ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 10, 1-10
Salmo 36, 5-6. 30-31. 39-40

Madiwa kapag nangusap ang mga mat’wid at ganap.

Marcos 7, 14-23

UNANG PAGBASA
1 Hari 10, 1-10

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya’t nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem, na may kasamang maraming abay at may dalang katakut-takot na kayamanan: mga kamelyo na may kargang iba’t ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong – at wala isa mang hindi nito naipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuutan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa Templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Kaya’t sinabi niya sa hari: “Totoo nga pala ang lahat nang narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa! Mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan! Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
At ang hari’y binigyan niya ng halos limang toneladang ginto, at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailanma’y hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 36, 5-6. 30-31. 39-40

Tugon: Madiwa kapag nangusap ang mga mat’wid at ganap.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang iyong sarili’y sa Diyos mo ilagak,
pag nagtiwala ka’y tutulungang ganap;
ang kabutihan mo ay magliliwanag,
katulad ng araw kung tanghaling-tapat.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Madiwa kapag nangusap ang mga mat’wid at ganap.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang mga mat’wid, madiwang mangusap
at ang sinasabi nila’y pawang tumpak.
Ang utos ng Diyos ang nasasa puso,
sa utos na ito’y hindi lumalayo.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Madiwa kapag nangusap ang mga mat’wid at ganap.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid,
iingatan sila pag naliligalig.
Ililigtas sila’t kanyang tutulungan
laban sa masama, ipagsasanggalang;
sapagkat sa Poon nangungubling tunay.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Madiwa kapag nangusap ang mga mat’wid at ganap.

ALELUYA
Juan 17, 17b. a

Aleluya! Aleluya!
Amang D’yos ni Hesukristo,
ang salita mo’y totoo
kami ay pabanalin mo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 7, 14-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila, “Makinig kayong lahat, at unawain ang aking sasabihin! Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Iniwan ni Hesus ang mga tao; at nang makapasok na sa bahay, siya’y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. “Kayo man ba’y wala ring pang-unawa?” tugon ni Hesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” Sa pagsasabi nito’y para nang ipinahayag ni Hesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita: “Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob – sa puso ng tao – nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito’y nanggagaling sa puso ng tao, at siyang nagpaparumi sa kanya.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 10 comments… read them below or add one }

Shao February 7, 2018 at 6:38 am

Amen.

Reply

Patrick Cu February 8, 2018 at 12:29 am

Salamat sa Diyos!AMEN!

Reply

Francisco Azupardo February 8, 2018 at 7:49 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Mark Jefferson Magno January 22, 2020 at 4:25 pm

Ngayon ay Miyerkules sa ikalimang linggo ng karaniwang panahon.
Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Reply

Reynald Perez February 12, 2020 at 2:18 am

Pagninilay: Isinalaysay ng Unang Pagbasa ang kapangyarihan ng karunungan ni Haring Solomon. Lahat ng mga desisyon at pagpapasya niya para sa Israel ay nagmumula sa Diyos na Maykapal. Dahil sa kanyang karunungan, namangha ang reyna ng Seba at nagpuri sa Panginoon sa biyayang ipinagkaloob na iyon kay Solomon. Itinuturo ni Hesus sa Ebanghelyo ang tunay na nagpaparumi at nagpapalinis sa tao. Ito’y matapos niyang pagsabihan ang mga eskriba at Pariseo na kumakapit at ginagawa lamang ang utos at tradisyon ng tao, at walang pagpapahalaga sa Utos ng Panginoong Diyos. Ayon sa batas ng mga Hudyo, bawal daw kainin ang mga pagkaing marumi at madugo sapagkat ito’y isang kasalanan, at sagrado ang dugo. Ganun rin ang turing ng ibang mga denominasyon ng Kristiyanismo dahil ito’y iniutos ng Panginoon ito kina Moises at ng mga Israelita. Kung baga dito sa atin, hindi lahat ng Pilipino ay kumakain ng dinuguan. Ngunit para kay Hesus, direkta niyang idineklara na ang pagpaparumi sa tao ay hindi mga maruming pagkain o anumang bagay. Ang tunay na nagpaparumi ay ang masasamang bagay dulot ng kasalanan. Kung mali ang ating mga isip, salita, at gawa, nawawala sa atin ang kaloob na grasya ng Panginoon. Kaya kailangan natin na espirituwal na paglilinis sa sarili upang maging karapat-dapat tayong kamtan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung nais nating matanggap ang biyaya ng Diyos, dapat maging tapat tayo sa Panginoon sa paggawa ng mabuti at magiging mabubuting ehemplo para sa ibang tao.

Reply

Hazel Escoto February 12, 2020 at 7:26 am

Salamat sa Diyos! Aleluya!

Reply

Francisco R Azupardo February 12, 2020 at 7:15 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Rachel Dela Cruz February 12, 2020 at 10:30 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Jerry February 12, 2020 at 11:30 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Dong February 13, 2020 at 4:37 am

Salanat panginoong jesucristo nazareno

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: