Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 4, 2020

by Roxanne Pena on February 4, 2020 · 9 comments

in Tagalog Mass Readings

Martes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Poon, sa aking dalangin ako sana’y iyong dinggin.

Marcos 5, 21-43

UNANG PAGBASA
2 Samuel 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola, at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng encina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya’y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, “Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng encina.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Pumili si Joab ng tatlong sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na noo’y buhay pang nakabitin sa puno.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya’y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, “Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sinabi sa kanya ng hari, “Diyan ka muna tumayo sa isang tabi,” at gayun nga ang ginawa ni Ahimaaz.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Dumating naman ang Cusita at ganito ang sabi, “Mabuting balita, inyong kamahalan! Ngayong araw na ito’y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng maghimagsik laban sa inyo.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
“Kumusta si Absalom? tanong ng hari.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
“Sana’y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom!”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sa balitang ito’y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis nang gayun na lamang. Wika niya, “Absalom! Absalom, anak ko! Bakit kaya hindi pa ako, sa halip na ikaw ang namatay?”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
May nagbalita kay Joab na ang hari’y nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya’t nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya’t lihim silang pumasok sa lungsod, para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Tugon: Poon, sa aking dalangin ako sana’y iyong dinggin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sa aking dalangin, ako’y iyong dinggin,
tugunin mo, Poon, ang aking pagdaing;
ako’y mahina na’t wala nang tumingin
yamang ako’y tapat, ingatan ang buhay,
lingkod mo’y iligtas sa kapahamakan
pagkat may tiwala sa ‘yo kailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Poon, sa aking dalangin ako sana’y iyong dinggin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ikaw ang aking Diyos, ako’y kahabagan,
sa buong maghapo’y siyang tinatawagan.
Poon, ang lingkod mo’y dulutan ng galak,
sapagkat sa iyo ako tumatawag.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Poon, sa aking dalangin ako sana’y iyong dinggin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Mapagpatawad ka at napakabuti;
sa dumadalangin at sa nagsisisi,
ang iyong pag-ibig ay mananatili.
pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin,
tulungan mo ako, ako’y iyong dinggin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Poon, sa aking dalangin ako sana’y iyong dinggin.

ALELUYA
Mateo 8, 17

Aleluya! Aleluya!
Inako ni Hesukristo
ang sakit ng mga tao
upang matubos n’ya tayo!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 5, 21-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong panahong iyon, muling tumawid si Hesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Hesus, siya’y nagpatirapa sa kanyang paanan, at ang samo: “Agaw-buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya’y gumaling at mabuhay!” Sumama naman si Hesus. At sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupa’t halos maipit na siya.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
May isang babae roon na labindalawang taon nang dinudugo, at lubhang nahihirapan. Marmai nang manggagamot ang tumingin sa kanya, at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Hesus, kaya’t nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Hesus. At hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, “Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako.” Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Hesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya’t bumaling siya sa mga tao at nagtanong, “Sino ang humipo sa akin?” Sumagot ang kanyang mga alagad, “Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?” Subalit patuloy na luminga-linga si Hesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa’y alam ng babae ang nangyari, siya’y nanginginig sa takot na lumapit kay Hesus, nagpatirapa, at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Anak pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na’t ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka nang magaling sa iyong karamdaman.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Samantalang nagsasalita pa si Hesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. “Patay na po ang anak ninyo,” sabi nila. “Bakit pa ninyo aabalahin ang Guro?” Hindi pinansin ni Hesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, “Huwag kang mabagabag, manalig ka.” At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Hesus na gulung-gulo ang mga tao; may mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, “Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang batay; natutulog lamang!” Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama’t ina ng bata at sa tatlong alagad, at sila’y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, “Talita kumi,” na ang ibig sabihi’y “Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka!” Pagdaka’y bumangon ang bata at lumakad. Siya’y labindalawang taon na. At namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Hesus na huwag ipaalam ito kaninuman; at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 9 comments… read them below or add one }

Francisco Azupardo January 29, 2018 at 9:47 pm

Amen!

Reply

Shao January 30, 2018 at 11:08 am

Amen.

Reply

Patrick Cu January 31, 2018 at 2:18 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Magno January 22, 2020 at 4:21 pm

Ngayon ay Martes sa ikaapat na linggo ng karaniwang panahon.
Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Reply

Jerry February 5, 2020 at 12:51 am

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Reynald Perez February 4, 2020 at 4:51 am

Pagninilay: Ipinakita sa Ebanghelyo ngayon ang dalawang kwento ng pagpapagaling, subalit iisang alintuntunin tungkol sa pananampalataya. Makikita dito ang bilang na “12” dahil ang anak ni Jairo na nagkasakit ay nasa 12 taong gulang, at ang babae ay dumudugo sa loob ng 12 taon. Kaya ang bilang na “12” ay sumisimbolo sa kaganapan sapagkat ang dalawang katauhan ay naranasan ang pagpapagaling ni Hesus. At binibigyang-diin dito ang pananampalataya nina Jairo at ang babae na nagdulot sa mga paghihilom na iyon. Malaki ang pananalig ng tao sa Diyos sa paghahangad ng kagalingan sa kanilang mga sakit, pati na rin ang paghilom ng mga kamag-anak nilang may sakit sa balat o damdamin. At makikita natin ang Panginoon ay may kakayahang intindihin ang kahinaan ng ating katauhan upang kanyang iako ang ating mga pinagdadaanan at bigyan tayo ng kalakasan. Kaya sa ating buhay, palagi nating alalahanin na ang pananampalataya ay paniniwala sa kagandahang-loob ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat tao. Nawa tayo pa rin ay manalig sa Panginoon sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, at isabuhay natin ang pananampalatayang ito sa paggawa kung ano ang inuutos ng Diyos.

Reply

Francisco Azupardo February 4, 2020 at 7:17 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Secret February 4, 2020 at 1:14 pm

Amen

Reply

Thata February 4, 2020 at 11:36 pm

Salamat sa Diyos.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: