Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 1, 2020

by Jeric on February 1, 2020 · 4 comments

in Tagalog Mass Readings

Sabado ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 12, 1-7a. 10-17
Salmo 50, 12-13. 14-15. 16-17

Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Marcos 4, 35-41

UNANG PAGBASA
2 Samuel 12, 1-7a. 10-17

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Natan. Pagdating doon ay sinabi niya, “Sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa’y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaing tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangako niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Napasigaw sa galita si David, “Naririnig tayo ng Panginoon! Ang taong iyo’y dapat na mamatay! Kailangang magbayad siya nang apat na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sinabi agad ni Natan kay David, “Kayo ang lalaking iyon! Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon: ‘Yamang ako’y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan.’ Sinabi pa rin ng Panginoon, ‘Pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan; sa harapan mo’y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito nang lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel.’”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sinabi ni David kay Natan, “Tunay akong nagkasala sa Panginoon.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sumagot si Natan, “Kung gayo’y pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay.” At umuwi na si Natan.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit nang malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa na nahiga nang gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 12-13. 14-15. 16-17

Tugon: Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na, aking tuturuang
sa iyo lumapit ang makasalanan.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ingatan mo ako, Diyos kong Manunubos,
ang pagliligtas mo’y galak kong ibabantog.
Turuan mo akong makapagsalita,
at pupurihin ka sa gitna ng madla.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

ALELUYA
Juan 3, 16

Aleluya! Aleluya!
Kaylaki ng pagmamahal
ng Diyos sa sanlibutan kaya’t
Anak n’ya’y ‘binigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 4, 35-41

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong araw na iyon, habang nagtatakip-silim na, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Tumawid tayo sa ibayo.” Kaya’t iniwan nila ang mga tao, at sumakay sa bangkang kinalululanan nin Hesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Hesus nama’y nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. “Guro,” anila, “di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo!” Bumangon si Hesus at iniutos sa hangin, “Tigil!” At sinabi sa dagat, “Tumahimik ka!” Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, “Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?” Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas, at nagsabi sa isa’t isa, “Sino nga kaya ito, at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 5, 2020 at 4:16 pm

Ngayon ay Sabado sa ikatlong linggo ng karaniwang panahon.
Salamat po sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Jesukristo.

Reply

Edward Ramirez February 1, 2020 at 7:38 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Francisco Azupardo February 1, 2020 at 8:13 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Jerry February 1, 2020 at 11:20 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka nmin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Leave a Comment



Previous post:

Next post: