Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 5, 2019

by Roxanne Pena on December 5, 2019 · 8 comments

in Tagalog Mass Readings

Huwebes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 26, 1-6
Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a

Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.

Mateo 7, 21. 24-27

UNANG PAGBASA
Isaias 26, 1-6

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sa araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda:
“Matatag ang ating lungsod,
Hindi tayo maaano,
Matibay ang muog.
Bayaang bukas ang mga pintuan,
Upang makapasok ang bayang matapat.
Binibigyan mo ng lubod na kapayapaan
Ang mga taong matapat na tumatalima
At nagtitiwala sa iyo.
Magtiwala kayong lagi sa Panginoon,
Pagkat siya ang kublihang walang hanggan.
Ibinababa niya ang mga palalo,
Lungsod mang matatag ay ibinabagsak;
Pati muog ay winawasak,
Hanggang sa maging tapakan ng mga taong-hamak
At tuntungan ng mga mahirap.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a

Tugon: Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
O pasalamatan
ang Panginoong Diyos, pagkat siya’y mabuti;
ang kanyang pag-ibig
ay napakatatag at mananatili.
Mabuting di hamak,
na doon sa Poon magtiwala ako,
kaysa panaligan yaong mga tao.
Higit ngang mabuting
ang pagtitiwala sa Poon ibigay,
kaysa pamunuan ang ating asahan.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang mga pintuan
ng banal na templo’y inyo ngayong buksan,
ako ay papasok,
at itong Panginoo’y papupurihan.
ito yaong pintong
pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos;
tanging ang matuwid
ang pababayaang doo’y makapasok!
aking pinupuri
Ikaw, O Poon, yamang pinakinggan,
dininig mo ako’t pinapagtagumpay.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Kami ay iligtas,
tubusin mo, Poon, kami ay iligtas,
at pagtagumpayin sa layuni’t hangad.
Ang pumaparito
sa ngalan ng Poon ay pagpapalain;
magmula sa templo,
mga pagpapala’y kanyang tatanggapin!
ang Poon ang Diyos.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.

ALELUYA
Isaias 55, 6

Aleluya! Aleluya!
Hanapin ang Poong mahal
s’ya’y ating matatagpuan
sa kanya tayo magdasal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 21. 24-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
“Kaya’t ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 8 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno December 1, 2019 at 3:16 pm

Ngayon po ay araw ng Huwebes sa unang linggo ng pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Jesukristo.

Reply

Reynald Perez December 2, 2019 at 1:35 am

Pagninilay: Ang Adbiyento ay isang panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang Ebanghelyo ay isang paalala kung paano dapat tayo’y mamuhay sa daigdig na ito. Sinasabi ni Hesus na hindi lahat ng mga tumatawag sa kanya na “Panginoon” ay makakapasok sa Kaharian ng Langit kung hindi sila susunod sa kalooban ng Diyos. At dito ikinumpara ni Hesus ang mga matatalino at hangal sa 2 lalaki na nagtayo ng bahay. Ang matatalino ay nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ng bato, samantala ang hangal naman ay nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ng buhangin. Noong dumating ang isang bagyo at ang mga baha, ang bahay na nasa ibabaw ng bato ay nanatiling matatag, subalit ang bahay na nasa buhangin ay hinampas ng mga hangin at baha. Itong talinhaga ng 2 pundasyon ay nagsisilbing paalala sa atin na ang pakikinig o pagbabasa sa mga mensahe ng Panginoon sa Banal na Kasulatan ay kinakailangan ng pagsunod at pagsasabuhay sa araw-araw na pamumuhay. Ang Adbiyento ay panahon ng pagkikilala sa dakilang kalooban ng Panginoon na para sa lahat. At tayo’y inaanyayahan na maging masunurin sa niloob ng Diyos para sa isang mabubuting layunin. Sabi nga ni Isaias sa Unang Pagbasa na balang araw ang Sambayanang itinatag ng Diyos ay hindi kailanma’y matitinag. Bagamat marami tayong mga pagkakamali at pagkukulang, patuloy na gagabayan tayo ng Panginoon na gumawa ng tama at mabuti sa isa’t isa. Katulad ni Hesus, nawa tayo rin ay sumunod sa kanyang mga yapak sa pakikisakatuparan ng niloloob ng Ama.

Reply

Fred Duaso Monares December 5, 2019 at 8:18 am

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Mil December 5, 2019 at 8:49 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco Azupardo December 5, 2019 at 3:35 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Celine December 5, 2019 at 7:23 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Rachel Dela Cruz December 6, 2019 at 12:29 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Jerry December 6, 2019 at 12:29 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo .Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: