Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 28, 2019

by Jeric on November 28, 2019 · 10 comments

in Tagalog Mass Readings

Huwebes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Daniel 6, 12-28
Daniel 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74

Dakilai’t papurihan ang Poon magkailanman.

Lucas 21, 20-28

UNANG PAGBASA
Daniel 6, 12-28

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel ng nananalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya’t dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, “Hindi po ba’t naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng tatlumpung araw ay walang mananalangin sa sinumang diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito?”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sumagot ang hari, “Ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusang nilagsaan ko.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sinabi nila, “Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Juda ay lumalabag sa inyong kautusan at tatlong beses pa po kung manalangin araw-araw.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, “Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alin-mang kautusan sa Media at Persia.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagis si Daniell sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, “Nawa’y iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan.” Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, “Daniel, tapat na alipin ng DIyos na buhay! Iniligtas ka ba niya sa mga leon?”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sumagot si Daniel, “Mabuhay ang kanyang kamahalan! Hindi po ako naano pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya’y maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari pati ang kanilang samabahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon.
Pagdating sa palasyo, sinulatan ni haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat:
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
“Sa lahat ng kinauukulan: Iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman.
Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang
kanyang kapangyarihan.
Siya’y nagliligtas.
Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at lupa.
Iniligtas niya si Daniel sa mga leon.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74

Tugon: Dakilai’t papurihan ang Poon magkailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at ulan;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Dakilai’t papurihan ang Poon magkailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Purihin ninyo ang Panginoon, graniso at ginaw;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Dakilai’t papurihan ang Poon magkailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Purihin ninyo ang Panginoo, yelo at niyebe;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Dakilai’t papurihan ang Poon magkailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Dakilai’t papurihan ang Poon magkailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Dakilai’t papurihan ang Poon magkailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Dakilai’t papurihan ang Poon magkailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
O lupa, dakilain mo ang Panginoon;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Dakilai’t papurihan ang Poon magkailanman.

ALELUYA
Lucas 21, 28

Aleluya! Aleluya!
Naririto, malapit na
ang kaligtasang pag-asa
upang ating matamasa.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 20-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa yang mga alagad, “Kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea, at umalis ng lungsod ang mga naroon; huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran. Sapagkat ito ang ‘Mga Araw ng Pagpaparusa,’ bilang katuparan ng mga nasasaad sa Kasulatan. Kawawa ang nagdadalantao at nagpapasuso sa mga araw na iyon! Sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito, at ang ppot ng Diyos sa bansang ito. Mamatay sila sa tabak, at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga Hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
“Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao’y hihimatayon sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan; sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang Anak ng Tao’y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 10 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno November 24, 2019 at 4:59 pm

Ngayon ay araw ng Huwebes sa huling linggo ng karaniwang panahon.
Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Jesukristo.

Reply

Reynald Perez November 25, 2019 at 1:39 pm

Pagninilay: Malapit nang matapos ang Taong Panliturhiya ng Simbahan, at sa darating na Linggo ay papasok na tayo sa Bagong Taon sa pagsisimula ng Panahon ng Adbiyento. Ang ating Ebanghelyo ay isang paanyaya sa paghahanda sa katapusan ng panahon. Binabala ni Hesus ang mga mangyayari na mga pagwawasak sa mundo. Isinalaysay din niya kung anong mangyayayari sa araw, buwan, at mga bituin. Maaring ito yung ginagamit na mga pahayag upang maghasik ng takot sa mga tao na parating na araw ang araw ng Panginoon. Sinasabi rin ng ilan na malapit na ang huling paghuhukom. Ngunit hindi naiintindihan ng karamihan na walang nakakalam ang oras na darating iyon, kundi ang Diyos lamang. At ang kagandahang-loob ng Muling Pagpaparito ni Kristo ay ang makita ng lahat ang kanyang kaluwalhatian, na ang mga tao ay pagtittipunin ng Anak ng Tao mula sa mga dako ng himpapawid hanggang sa mga dako ng sanlibutan. At tayo ay inaanyayahan ni Hesus na magalak sa pagdating ng kaligtasan dahil tayo ay inaasahang gawing makabuluhan ang ating buhay ngayon. Kaya bilang mga Kristiyano, nawa’y patuloy natin palaganapin at patatagin ang ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamgitan ng pagkakaroon ng espirituwal na paghahanda sa kanyang pagdating. Bagamat hindi natin alam kung kailan matatapos ang daigdig, ang dapat po natin bigyan pansin ay ang paghahanda sa katapusan ng ating buhay. Kapag tayo ay namatay, tayo ay ihuhukom ni Kristo ayon sa pag-ibig na ating ipinamalas. Nawa’y ipamalas natin ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat upang balang araw makapiling natin siya sa kaluwalhatian ng langit.

Reply

Fred Duaso Monares November 28, 2019 at 6:49 am

Amen.

Reply

Mil November 28, 2019 at 5:16 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Edward Ramirez November 28, 2019 at 5:42 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Francisco Azupardo November 28, 2019 at 5:57 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Aida Ramirez November 28, 2019 at 5:59 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Celine November 28, 2019 at 3:54 pm

AMEN PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Rachel Dela Cruz November 28, 2019 at 11:48 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU December 2, 2019 at 7:08 pm

Salamat sa Diyos! Purihin ang PANGINOON MAGPAKAILANMAN!! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: