Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 10, 2019

June 10, 2019

in Tagalog Mass Readings

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Mga Gawa 1, 12-14
Judith 13, 18 bkde, 19

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Juan 19, 25-34

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 1, 12-14

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol.

Pagkaakyat ni Hesus sa langit,
ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem
buhat sa Bundok ng mga Olibo,
na halos isang kilometro ang layo.
Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago,
Andres, Felipe, Tomas, Bartolome,
Mateo, Santiago na anak ni Alfeo,
si Simon, ang Makabayan,
at si Judas na anak ni Santiago.
Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod,
nagtuloy sila sa silid sa itaas.
Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin,
kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Hesus,
gayun din ang mga kapatid ni Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Judith 13, 18 bkde, 19

Tugon: Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Sa Bundok ng Sion,
itinayo ng Diyos ang banal na lungsod,
ang lungsod na ito’y higit niyang mahal
sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob.

Tugon: Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Kaya’t iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay,
O lungsod ng Diyos.
At tungkol sa Sion, yaong sasabihin’y,
“Ang lahat ng bansa ay masasakupan,
siya’y palalakasin at patatatagin ng Kataas-taasan.”.

Tugon: Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Ang Poon ay gagawa,
ng isang talaan ng lahat ng taong doo’y mamamayan,
ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw.

Tugon: Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

ALELUYA

Aleluya, Aleluya!
Birheng Mariang mapalad,
dapat magpuri ang lahat
sa iyo at sa’yong Anak.
Aleluya, Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 19, 25-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.

Noong panahong iyon:
Nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina
at ang kapatid na babae nitong si Maria,
na asawa ni Cleopas.
Naroon din si Maria Magdalena.
Nang makita ni Hesus ang kanyang ina,
at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito,
kanyang sinabi, “Ginang, narito ang iyong anak!”
At sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!”
Mula noon, siya’y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.

Alam ni Hesus na naganap na ang lahat ng bagay;
at bilang katuparan ng Kasulatan ay sinabi niya, “Nauuhaw ako!”
May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak.

Itunuhog nila rito ang isang espongha,
ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig.
Nang masipsip ni Hesus ang alak ay kanyang sinabi,
“Naganap na!”
Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.

Noo’y Araw ng Paghahanda, ay ayaw ng mga Judio na manatili sa krus ang mga bangkay sa Araw ng Pamamahinga sapagkat dakila ang raw ng Pamamahingang ito. Kaya’t hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus, at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Hesus. Ngunit pagdating nila kay Hesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kayang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Hesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.{ 8 comments… read them below or add one }

PATRICK CU June 10, 2019 at 12:52 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Eva balmes June 10, 2019 at 4:30 am

Bakit iba po ang reading na nakalagay sa ordo

Reply

Kulot June 10, 2019 at 7:16 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo.

Reply

Mark Jefferson Magno June 10, 2019 at 8:00 am

Ngayon ay araw ng Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Reply

Celine June 10, 2019 at 4:43 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo June 10, 2019 at 7:20 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo! Amen!

Reply

Edward Ramirez June 10, 2019 at 7:32 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

RCRamos March 5, 2020 at 12:22 pm

Yung Salmo po dapat yata, “Salmo 87:1-2, 3 at 5, 6-7″… Salamat po.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: