Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 19, 2018

by Roxanne Pena on October 19, 2018 · 7 comments

in Tagalog Mass Readings

Biyernes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 1, 11-14
Salmo 32, 1-2. 4-5. 12-13

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 12, 1-7

UNANG PAGBASA
Efeso 1, 11-14

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, dahil kay Kristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y hirangin niya noon pang una – kaming mga unang umasa kay Kristo – sa lalong ikadadakila niya.

Kayo ma’y naging bayan ng Diyos nang kayo’y manalig sa kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan – ang Mabuting Balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya’t ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan Purihin natin ang kanyang kadakilaan!

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 1-2. 4-5. 12-13

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
Kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Mapalad ang bansang Panginoo’y Diyos,
mapalad ang bayang kanyang ibinukod.
Magmula sa langit, kanyang minamasdan
ang lahat ng tao na kayang nilalang.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

ALELUYA
Salmo 32, 22

Aleluya! Aleluya!
Diyos na maaasahan,
kami’y iyong kaawaan,
kalingain at damayan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 1-7

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo – ito’y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan.

“Sinabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impiyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan!

Hindi ba ipinagbibili sa halagang dalawang pera lamang ang limang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa mga maya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 18, 2018 at 11:39 pm

From Rev. Fr. Benny Tuazon:
(Lk. 12:1-7) Friday of the Twenty Eight Week in Ordinary Time

In today’s Gospel Jesus gives a stern admonition to the crowd against the pharisees and which or who they should fear most. While, predominantly, we fear more those who can hurt us physically, emotionally, and psychologically, Jesus reminds us that the one who can hurt us spiritually should be feared most because it lasts beyond our life on earth. In other words, salvation should be our foremost concern. What does it profit us if we gain freedom from earthly pains but suffer everlasting damnation?

In this sense, we now can understand martyrs. How come they were willing to endure pain and death for the faith? Why were they willing to suffer and die rather than commit apostasy? It is because of their fear of suffering spiritually. It is because they would rather die physically rather than suffer eternal death. It is because of their love for the Lord who they would want to be with than live without Him.

We continually lose in this compromise. We compromise our relationship with God with gaining material things. This is exemplified when we commit corruption, deception, stealing, immoralities, fraud, etc. When we sin, we express more our fear of material rather than spiritual pain. No doubt it is a reasonable pain but not enough reason to suffer an everlasting pain like risking our salvation.

This way, Christianity is worth all the pain in order to be constantly faithful. It is more of fearing being separated from God than suffering from the pains of damnation. Indeed, we must dread losing eternal life than being thrown to eternal death.

Reply

PATRICK CU October 19, 2018 at 1:59 am

Salamat sa DIYOS! AMEN!

Reply

Reynald David Perez October 19, 2018 at 7:46 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – BIYERNES NG IKA-28 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 12:1-7 Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong mga tao, anupa’t nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo – ito’y ang pagpapaimbabaw! Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag.

Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impiyerno. Sinasabi ka sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan!

Hindi ba ipinagbibili sa halagang dalawang pera lamang ang limang maya? Gayunman, kahit sa sa kanila’y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa mga maya.”

MAGNILAY: Matakot at huwag matakot! Ito ang kambal na panawagan ni Hesus. Matakot sa Diyos na nakakakita ng kasalanang ginagawa natin nang lihim. Kung akala nating makakalusot tayo pananagutin niya tayo sa pagkukunwari natin. Sa kabilang banda, huwag tayong matakot magpakabuti kahit usigin. May kakampi tayo – ang Diyos!

MANALANGIN: Panginoon, matakot nawa kaming suwayin ka pero huwag matakot na sundin.

GAWIN: Matakot ikompromiso ang iyong pananampalataya pero huwag matakot magpakabayani para panindigan ito.

Reply

Angeline Morales October 19, 2018 at 8:08 am

I read the Mass Reading. Thanks, God!

Amen

Reply

Melba G. De Asis October 19, 2018 at 8:45 am

Lahat ng ating gawain mabuti o masama, alam ng Diyos ang lahat ng iniisip natin pati nn ating kalooban, ang mga ito ay di makakaila sa Diyos kaya ang mahalaga ay sikapin natin gawin ang mga bagay na ikalulugod Niya, mahirap gawin pero ito ang dapat para makamtan natin ang mga ipinangako ng Panginoon. Panandalian lamang ang buhay dito sa lupa subalit ang pangako ng Panginoon ay ang buhay na walang hanggan duon sa kaharian Nya sa langit. Talagang may taglay na kahinaan ang tao at nakakagawa ng hindi mabuti dahil sa materyal na bagay, oo nga’t masarap mamuhay ng masagana pero kung ito ang magiging dahilan ng pagkakabulid natin impyerno at ng hindi natin pagkakamit ng kaharian ng Diyos. Alin ang iyong pipiliin, gamiting mabuti ang isip Kapatid. Good day and God bless us all. AMEN.

Reply

Celine October 19, 2018 at 8:03 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo October 20, 2018 at 7:38 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: