Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 17, 2018

October 17, 2018

in Tagalog Mass Readings


Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir
Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 5, 18-25
Salmo 1, 1-2. 3. 4. at 6

Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Lucas 11, 42-46

Help us reach more people! If you find our content useful, we request that you credit and link back to our website or social media pages. © Tagalog Mass Readings - www.awitatpapuri.com

UNANG PAGBASA
Galacia 5, 18-25

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid, kung kayo’y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng Kautusan.

Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa diyus-diyusan, pangkukulam, pagkapoot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una: hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay.

Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Hesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay sa atin kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4. at 6

Tugon: Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama,
upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika’y
pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos ng dakila.

Tugon: Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Nagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral,
ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw.

Tugon: Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Ang katulad niya’y isang punongkahoy sa tabing batisan,
sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan,
at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay.

Tugon: Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Ngunit ibang-iba ang masamang tao; ipa ang kawangis,
siya’y natatangay at naipapadpad kung hangi’y umihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang s’yang mag-iingat,
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.

Tugon: Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 42-46

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Kawawa kayo, mga Pariseo! Ibinibigay niyo ang ikapu ng yerbabuena, ng ruda, at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito nugnit huwag naman ninyo kaliligtaang gawin ang mga iba.

“Kawawa kayo, mga Pariseo! Sapagkat ang ibig ninyo’y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo! Sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman.”
Sinabi sa kaya ng isa sa mga dalubhasa sa Kautusan, “Guro, sa sinabi mong iyan pati kami’y kinukutya mo.” At sinagot siya ni Hesus, “Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa Kautusan! Sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, nugnit ni daliri’t ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 10 comments… read them below or add one }

Matthew Golod October 12, 2016 at 8:04 am

Maligayang kapistahan po sa inyong lahat, mga deboto ng Mahal na Birheng Maria ng Pilar!!! Tatalakayin na natin ang homiliya tungkol sa mga pagbasa Ngayong araw ay ang bunga o prutas ng Espiritu Santo at ang pagpapatuloy ng ebanghelyo kahapon tungkol sa binabalaan ni Hesus sa mga Pariseo’t mga eskriba. Amen.

Reply

Kulotspark October 12, 2016 at 9:45 am

Amen.

Reply

Reynald David Perez October 17, 2018 at 4:37 am

From Rev. Fr. Nongnong “Benny” Tuazon:
(Lk. 11:42-46) Wednesday of the Twenty-Eight Sunday in Ordinary Time

In today’s Gospel we continue with the admonition of Jesus of the Pharisees and those responsible for guiding the people in life and faith. He cited concrete examples reflecting their lack of witnessing to what they preach and teach. Amon them were using religion as a means to acquire riches, seeking seats of honour, and exacting things that burden the faithful but exempting themselves from the same. Religion comes across as only for the followers and not for the leaders. As they say, “What is sauce for the gander is sauce for the goose as well.”

This is a call to be witnesses to the faith. This has always been the hard part of any institution. Principles and doctrines are ideals which need to be believed and lived by the members. Unfortunately, members are wanting in their witnessing. It is aggravated by leaders who lip service their way throughout their ministry. The Catholic Faith is not free from it.

Our Faith teaches forgiveness, not only seven times but many times more. It is at the centre of the Faith. Yet we are guilty of unforgiveness or limited forgiveness. What happened to the Forgiveness Parables like the Parable of the Prodigal Son, Lost Sheep, and Lost Coin. How about the story of Zacchaeus and call of Matthew (Levi)? Or the repentance and forgiveness of the thief crucified with Jesus in Calvary? How about God’s constant forgiveness of our sins? We claim to be Catholics but we fail to witness to our Faith?

Jesus taught charity. Whatever we give to our poor, we give to the Lord. Yet, we tend to ignore the poor around us. The poor does not expect to be doled out with their basic needs. They, too, have dignity and pride. If given a livelihood or work, they are willing to earn their keep. How about charity in terms of understanding, patience, and compassion? Whatever happened to our world today? it seems that everyone is angry, impatient, and spewing vulgar words. We had become uncharitable in dealing with each others conditions and feelings. Needless to say, it is very unChristian! We maybe even worse than the Pharisees in Jesus’ time.

Belonging to a Faith does not mean we have options to follow or not the teachings and doctrines. We cannot claim to be a member and not behave like one at the same time. Our life of faith cannot only be external. God knows what are in our hearts and minds. We cannot hide it from Him. Authenticity is a mark of a true Christian. This is the challenge of today’s generation. The young cannot just be told “Follow what I say, not what I do.” They ache for credibility and witnessing. But more than the young people, God asks that of us. Authenticity is the antidote to hypocrisy.

Reply

Fred Duaso Monares October 17, 2018 at 5:00 am

O Virgin Mary of the Pilar, Please pray for me and my family. Please intercede all my supplications in relation to my family’s concern.

Reply

PATRICK CU October 17, 2018 at 5:37 am

Salamat sa Diyos! AMEN!
Praises be to God, please bless all the angels and saints to guide and pray for all humanity towards positive change and salvation and closeness to you. AMEN!

Reply

Melba G. De Asis October 17, 2018 at 8:07 am

Mayroong akong mga katanungan na hindi ?o maintindihan, ang pagbibigay tulad ng ikapu, at ng iba pang klase ng pagtulong o pagbibigay, sinasabi kasi na kung nagbigay ang kanang kamay ay di na dapat malaman pa ng kaliwang kamay. Paano na kung ang pinagbigyan ang siya mismong nagsasabi na “ang buti ng taong yun kasi siya yung nagkaloob ng malaking halaga para maipagawa yung ating bahay dalanginan” Kailangan ba talaga na banggitin pa “specifically” yung pangalan ng mga taong nagbibigay ng malaking tulong, at ang nagbigay ng maliit lang na halaga ang sasabihin lang ” in general” ay salamat sa iba pang tumulong” wala ng banggit ng pangalan pag maliit ang tulong na ipinagkaloob. Ano ba talaga ang magandang paraan ng pagpapasalamat? Good day everyone!

Reply

Anthony G. Abanador October 17, 2018 at 9:21 pm

Para saakin ang magandang paraan ng pagpapasalamat ay yun pagpapasalamat ng personal at taos puso, hindi na kailangan bangitin kung gaano kalaki o kaliit ang ibingay na tulong. Kunghalimbawa may dalawang tao na nagbigay tulong, ang isa nag bigay ng 50pesos at ang isa naman nagbigay ng 1,000… pero yung nagbigay ng 1,000 pesos ay isa palang mayamang tao. Pero yung nag bigay ng 50pesos ay yun lang talaga ang mayroon siya… sino sa tingin ninyo sa kanilang dalawa ang nagbigay ng mas malaking tulong? Malinaw na ang anumang tulong ay hindi maaaring sukatin batay sa halaga o amount ng itinulong. Bagkus ay kung ano ang tunay na kakayahan o kalagayan ng tumulong.. meaning malaki o maliit na tulong ay hindi dapat sinusukat, basta bukal sa loob ang pagtulong at intension.

Reply

Reynald Perez October 17, 2018 at 11:15 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – MIYERKULES NG IKA-28 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 11:42-46 Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Kawawa kayo, mga Pariseo! Ibinibigay ninyo ang ikapu ang yerbabuena, ng ruda, at ng iba pang gulayin, ngunit kinakaligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito ngunit huwag ninyo kakaligtaang gawin ang mga iba.

Kawawa kayo, mga Pariseo! Sapagkat ang ibig ninyo’y ang tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo! Sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman.”

Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa Kautusan, “Guro, sa sinabi mong iyan pati kami’y kinukutya mo.” At sinagot siya ni Hesus, “Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa Kautusan! Sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri’y ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon.”

MAGNILAY: Ang puso ng relihiyon ay pag-ibig. Kung hindi, ang relihiyon ay nauuwi sa pagiging metikuloso sa pagganap ng mga ritwal na wala na sa lugar at wala na sa wisyo at hindi na tumitimo at nakapagpapabago ng kalooban. Nauuwi rin ito sa pagiging ipokrito at manhid sa paghihirap ng kapwa. Ang bunga ng tunay na relihiyon ay katarungan, habag, malasakit; sa madali’t-sabi ay pag-ibig!

MANALANGIN: Panginoon, huwag nawa kaming malihis sa tunay na layunin ng relihiyon.

GAWIN: Usisain kung sa relihiyon mo ay lumalago ka sa pag-ibig at pagtulad kay Hesus.

Mass Readings in English:
https://bearersofthecross.wordpress.com/2018/10/15/daily-message-october-17-2018/

Reply

Celine October 17, 2018 at 2:50 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo October 17, 2018 at 7:50 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: