Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 6, 2018

by Roxanne Pena on October 6, 2018 · 7 comments

in Tagalog Mass Readings

Sabado ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 42, 1-3. 5-6. 12-16
Salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Lucas 10, 17-24

UNANG PAGBASA
Job 42, 1-3. 5-6. 12-16

Pagbasa mula sa aklat ni Job

Ang sagot ni Job sa Panginoon:
“Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay,
anumang balakin mo’y walang makahahadlang.
‘Sinong nagsasalita nang walang nalalaman?’
Kaya ako ay humatol nang walang katuturan,
na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay.
Nakilala kita sa balita lamang,
ngunit ngayo’y akin nang namasdan.
Kaya ako’y nagsisisi nang buong taimtim.
At ang sarili ko’y aking itinatakwil.”

Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng labing apat na libong tupa, anim na libong kamelyo, dalawanlibong baka at sanlibong inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng pitong lalaki at tatlong lalaki at tatlong babae, na ang mga pangala’y Jemima, Kesia, Keren-hapuc. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila, tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa nang sandaa’t apatnapung taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa ikapat na salinlahi bago siya namatay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Tugon: Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Ako’y bigyan mo ng dunong, ng tunay na karunungan,
yamang ako’y nagtiwala sa utos mong ibinigay.

Tugon: Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot,
pagkat aking naunawang mahalaga ang ‘yong utos.

Tugon: Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.
Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas,
kahit ako’y pagdusahin, nananatili kang tapat.

Tugon: Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos,
alipin mo silang lahat sa iyo’y naglilingkod.

Tugon: Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Bigyan mo ng pang-unawa itong iyong abang lingkod,
upang aking maunawa ang aral mo’t mga utos.

Tugon: Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Ang liwanag ng turo mo’y nagsisilbing isang tanglaw,
nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan.

Tugon: Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 17-24

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang pitumpu’t dalawa. “Panginoon,” sabi nila. “kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin, sa ngalan ninyo.” Sumagot si Hesus, “Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit – parang kidlat. Binigyan ko kay ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo.”

Nang oras ding iyon, si Hesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooba’y tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.”

“Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”

Humarap si Hesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba: “Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon! Sinasabi ko sa inyo maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig ngunit hindi nila napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 7 comments… read them below or add one }

PATRICK CU October 6, 2018 at 12:22 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

ANSELMARIE October 6, 2018 at 4:57 am

Ang “galak” ng mga alagad ay naging sapagkat ito ay kanilang ibinalik sa siyang tunay na bukal ng galak, si Hesus. Hindi nila ito ipinagdamutan, ibinahagi nila ito sa kay Hesus at sa iba pang alagad naroroon kasama nila. A shared Joy is much greater and complete when it is shared with others.

Correction in first reading:
10 ang naging anak pa ni Job: 7 lalaki at 3 babae at hindi 7-3-3.
Praised be to the most Holy Trinity!

Reply

Fred Duaso Monares October 6, 2018 at 6:19 am

Praise to you O Lord Jesus Christ.

Reply

Reynald Perez October 6, 2018 at 7:03 am

MAGANDANG BALITA NGAYON – SABADO NG IKA-26 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 10:17-24 Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang pitumpu’t dalawa. “Panginoon,” sabi nila, “kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin, sa ngalan ninyo.”

Nang oras ding iyon, si Hesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo pa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag sa mga taong ang kalooba’y tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.”

Humarap si Hesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, “Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon! Sinasabi ko sa inyo maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig ngunit hindi nila napakinggan.”

MAGNILAY: Maaari tayong linlangin ng sarili nating talino at galing. Maaari nating isiping atin ito at magsimulang magmataas at magmagaling. Ang sobrang bilib sa sarili ang ugat ng marami nating problema. Ito ang pumapatay ng pananampalataya sa Diyos. Mag-ingat tayo upang manatiling bata ang kalooban sa kabila ng ating mga tagumpay. Manatili tayong umaasa sa kanya hindi sa ating sarili. Siya pa rin ang dahilan ng lahat nating tagumpay hindi ang sarili nating galing.

MANALANGIN: Panginoon, iligtas mo ako sa kayabangan na magpapabagsak sa akin.

GAWIN: Sa lahat mong gagawin magsimula at magwakas sa panalangin.

Reply

Reynald Perez October 6, 2018 at 7:05 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco

Reply

Francisco R. Azupardo October 6, 2018 at 8:28 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Celine October 6, 2018 at 11:45 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: