Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 15, 2018

by Roxanne Pena on September 15, 2018 · 9 comments

in Tagalog Mass Readings

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

Hebreo 5, 7-9
Salmo 30, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 15-16. 20

Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Juan 19, 25-27

UNANG PAGBASA
Hebreo 5, 7-9

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Noong si Hesus ay namumuhay rito sa lupa, siya’y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya’y Anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya’y naging walang hanggang Tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 30, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 15-16. 20

Tugon: Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Sa iyo, O Poon, ako’y lumalapit
upang ingatan mo, nang hindi malupig;
ang aking dalanging laging sinasambit:
“Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid.”
ako ay pakinggan, ako ay sagipin!

Tugon: Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Tanging kublihan ko, ako ay ingatan;
Tagapagtanggol ko’t aking kaligtasan.
Tagapagtanggol ko at aking kanlungan,
ayon sa sabi mo, ako’y patnubayan.

Tugon: Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

O aking patnubay, ako ay iligtas,
sa patibong nila at umang na bitag;
sa mga kamay mo habilin ko’y buhay ko
tagapagligtas kong tapat at totoo.

Tugon: Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Subalit, O Poon, ang aking tiwala
ay nasasaiyo, Diyos na dakila!
Sa iyong kalinga, umaasa ako,
laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo;
at sa umuusig sa sinumang tao.

Tugon: Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Ang pagpapala mo’y iyong ilalaan
sa mga anak mong may takot na taglay;
kagilas-gilalas malasin ninuman
ang pagkalinga mo sa mga hinirang
na nangagtiwala sa ‘yong pagmamahal.

Tugon: Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Magalak ka, Ina ng Diyos,
sa tabi ng krus ni Hesus
ikaw ay martir na lubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 19, 25-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Hesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, “Ginang, narito ang iyong anak!” At sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!” Mula noon, siya’y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 10, 2018 at 11:28 pm

AWIT TUNGKOL SA MABUTING BALITA (Sequencia): Stabat Mater
Mahal naming Inang Birhen,
kami ay iyong akaying
damayan ang ‘yong Anak.

Sa sugat ni Hesukristo
gawin mo kaming kasalo
nang may pagsintang wagas.

Habang kami’y nabubuhay
gawin mo kaming karamay
sa tiniis ni Kisto.

Kami ay iyong isama
sa hirap at pagdurusa
kasama sa Kalbaryo.

Mahal na Birheng huwaran,
sa galak at kalungkutan
susunod kami sa’yo.

Sa tiisin at tagumpay,
sa krus at kaligayahan
ng Poong Hesukristo.

Sa sugat ng Manunubos,
sa pagkapako n’ya sa krus
karamay n’ya kami.

Ang hirap sa sanlibutan
sa langit may kasiyahan
kapag si Kristo’y katabi.

Sa krus ni Hesus kasalo
kaya sa langit panalo
ang karamay n’yang tapat.

Sa pagpanaw sa daigdig
ipisan kami sa langit
upang laging magalak.
Amen. (Aleluya.)

Reply

Lowell Alfonso September 14, 2018 at 10:59 am

Kapag binasa po ng lector ang Awit Patungkol sa Mabuting Balita, ano po ang pwedeng awitin bago ito sambitin?

Reply

Reynald Perez September 14, 2018 at 3:21 pm

Wala pong awit before the Sequence. After ng Psalm ay irerecite na ang Sequence.

Reply

Reynald Perez September 14, 2018 at 10:43 pm

Pagninilay: Matapos ang Kapistahan ng Pagtatampok sa Banal na Krus (Setyembre 14), ipinagdiriwang natin ngayon ang Paggunita sa Mahal na Birhen na Nagdadalamhati. Ang Kapistahan ay unang itinatag ng Orden ng Servants of Mary noong taong 1238 at pinalaganap sa buong Simbahan ni Papa Pio VIII noong taong 1814. Ang debosyon sa Mahal na Birhen ng mga Hapis ay isang imahen ng Mahal na Ina na nagdadalamhati. Makikita natin na may pitong hapis na ating inaalala sa debosyong ito. Kaya siya’y “pito” sapagkat ang bilang na ito ay sumisimbolo sa pagkaperpekto. Bagamat nagdurusa si Maria sa mga pangyayayring hindi kanais-nais sa kanyang buhay, nakita niya ang ganap na katuparan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya nga habang siya’y nakatayo sa paanan ng Krus kasama si San Juan Apostol, ipinagbilin ni Hesus na ituring niya si Juan ang kanyang anak, at ang anak ay ituring niya si Maria bilang kanyang ina. Subalit higit pa sa mga taong malapit sa Panginoon ay ang pagbigay niya sa Mahal na Birhen bilang ating Ina. Si Maria bagamat nagdurusa ay naging matapat sa plano ng Panginoong Diyos nang may pananampalataya, kababang-loob, at pagtalima. Unang nagpropesiya si Simeon na ang kanyang puso ay tatagusan ng patalim upang ang kaisipan ng maraming tao ay mabunyag. Dito’y makikita ang pagtanggap ng Mahal na Ina sa plano ng Panginoon sa kanyang puso bagamat may mga pagkakataong hindi niya naunawaan ang ilang pangyayari. Nang matagpuan nina Maria at Jose si Hesus sa Templo, hindi nila maunawaan na sinabi niyang kinakailangan niyang manahan sa bahay ng kanyang Ama. Ngunit pinahalagahan ni Maria ang bagay na iyon at pinagnilayan sa kanyang puso. At mismong sa Pasyon nang makita niyang binubuhat ng kanyang Anak ang mabigat na Krus, siya’y lumapit at minasdan siya nang may pagdadalamhati. Sa paanan mismo ng Krus ay diyan inihabilin siya sa atin bilang ating Ina, at tayo’y mga anak niya. Kaya nga ang paalala sa atin na sa kabila ng mga paghihirap at pagdurusa natin, patuloy na gumagabay sa atin ang Panginoon hindi dahil makakatakas tayo sa mga ganitong problema, kundi upang patatagin pa ang ating pananampalataya sa kanya. At katulad ng ating Mahal na Inang si Maria, nawa’y buksan natin ang ating mga puso sa kalooban ng Diyos Ama at tumalima rito.

Reply

kulot September 15, 2018 at 7:13 am

papyri sa iyo panginoong hesukristo

Reply

Shao September 15, 2018 at 12:34 pm

Amen.

Reply

Maria Lourdes September 15, 2018 at 2:41 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo September 15, 2018 at 7:14 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Celine September 15, 2018 at 11:26 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: