Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 8, 2018

by Roxanne Pena on September 8, 2018 · 8 comments

in Tagalog Mass Readings

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a
Salmo 12, 6ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1, 18-23

UNANG PAGBASA
Mikas 5, 1-4a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
Betlehem Efrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmula’y buhat pa nang una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 12, 6ab. 6kd

Tugon: Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat.
Nagagalak ang puso ko dahil sa ‘yong pagliligtas.

Tugon: Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Aawitan kita, Poon, aawitang buong galak,
dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad.

Tugon: Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Magalak ka, Birheng Mahal,
ikaw ang inang nagsilang
sa araw ng katarungan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 1, 18-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria’y natagpuang nagdadalang-tao. Ito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya’y naglighi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:

“Maglilihi ang isang dalaga’t manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel.” Ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 8 comments… read them below or add one }

Comevelyn Pangowon September 5, 2016 at 10:53 pm

I just want to say “Thanks Much “for the readngs.,,GodBless this site..

Reply

Belly gonzales September 7, 2016 at 9:10 pm

Maraming po sa awitatpapuri.com dahil mo dito ay nababasa ko in advance po ang daily mass reading na dapat kong pag-aralan

Reply

Angelita S. Maramba September 7, 2016 at 10:56 pm

Thanks again for sending us in advance the mass readings. Big help in preparing for the day’s mass and helps us saves cost in buying our mass guide. To God be the Glory ….

Reply

Maria Lourdes September 8, 2018 at 6:00 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo September 8, 2018 at 8:30 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Vicente (Rod) Tapang Jr. September 8, 2018 at 10:00 pm

“PINUPURI KA NAMIN PANGINOONG HESUKRISTO” Amen…

Reply

Celine September 9, 2018 at 4:01 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELIUA!

Reply

PATRICK CU September 11, 2018 at 2:59 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: