Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 5, 2018

by Roxanne Pena on September 5, 2018 · 7 comments

in Tagalog Mass Readings

Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 3, 1-9
Salmo 32, 12-13. 14-15. 20-21

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 4, 38-44

UNANG PAGBASA
1 Corinto 3, 1-9

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito’y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitanm at iya’y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at naumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ng isa, “Ako’y kay Pablo,” at ng iba, “Ako’y kay Apolos,” hindi ba tanda iyan na kayo’y namumuhay pa ayon sa laman?

Sapagkat sino si Apolos? At sino si Pablo? Kami’y mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa’y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami’y parehong manggagawa ng Diyos, at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 12-13. 14-15. 20-21

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Mapalad ang bansang Panginoo’y Diyos,
mapalad ang bayang kanyang ibinukod.
Magmula sa langit, kanyang minamasdan
ang lahat ng tao na kayang nilalang.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Nagmamasid siya at namamahala
sa lahat ng tao sa balat ng lupa.
Ang isip nila’y sa kanya nagmula
walang nalilingid sa kanilang gawa.
Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.
Ang ating pag-asa’y nasa Panginoon;
siya ang sanggalang natin at katulong.
Dahilan sa kanya, kami’y natutuwa,
sa kanyang ngalan ay nagtitiwala.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 4, 38-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya’t ipinamanhik nila kay Hesus na pagalingin siya. Tumayo si Hesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat, at nawala nga ito. Noon di’y tumindig ang maysakit at naglingkod sa kanila.

Paglubog ng araw, ang lahat ng maysakit — anuman ang karamdaman — ay dinala ng kanilang mga kaigan kay Hesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabagay sigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!” Ngunit sinaway sila ni Hesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesias.

Nang mag-umaga na, umalis si Hesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinananp siya ng mga tao, at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, “Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos; sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin.” At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 7 comments… read them below or add one }

BGpanoso September 5, 2018 at 1:04 am

Pinupuri ka namin Psnginoong Hesukristo

Reply

Shao September 5, 2018 at 11:12 am

Amen.

Reply

ANGELA CATINDIG September 5, 2018 at 6:01 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Francisco R. Azupardo September 5, 2018 at 7:14 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Celine September 5, 2018 at 9:18 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELIUA!

Reply

Rachel Dela Cruz September 5, 2018 at 9:40 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU September 6, 2018 at 1:11 pm

Salamat o Poon, kay buti niyo po, pasalamatan at purihin ka ng sanlibutan! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: