Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 4, 2018

by Roxanne Pena on September 4, 2018 · 8 comments

in Tagalog Mass Readings

Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 2, 10b-16
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Lucas 4, 31-37

UNANG PAGBASA
1 Corinto 2, 10b-16

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakaaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin.

‘Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag nami’y mga katotohanang espirituwal; mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila mauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espirituwal ay mauunawaan lamang sa paraang espirituwal. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa Kasulatan,

“Sino ang nakaaalam ng pag-iisip ng Panginoon?
Sino ang makapagpapayo sa kanya?”
Ngunit ang pag-iisip ni Kristo’y taglay natin.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Tugon: Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingi niya ay mamamalagi.

Tugon: Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihan ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Tugon: Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.

Tugon: Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat,
ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat,
Siya’y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin;
yaong inaapi’y inaalis niya sa pagkagupiling.

Tugon: Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng Diyos sa bayan n’ya
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 4, 31-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nagpunta si Hesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya’y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya nang malakas: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka ikaw ang Banal ng Diyos.” Subalit pinagwikaan siya ni Hesus, “Tumahimik ka! Lumayas ka sa taong iyan!” At sa harapan ng lahat, ang tao’y inilugmok ng demonyo at iniwan nang hindi man lamang sinaktan. Nanggilalas silang lahat at nasabi sa isa’t isa, “Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa! Pinalalayas niya ang masasamang espiritu, at sumusunod naman sila!” At kumalat ang balita tungkol kay Hesus sa buong lupaing iyon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 8 comments… read them below or add one }

Lynn September 1, 2016 at 7:21 am

“”” Hindi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin.
KUNDI …
hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang Wspiritu ng Diyos, ang tinanggap natin upang maunawaan ang kaloob niya sa atin.

My advise:
Please review or double check The Word of God before posting!
Remember people are relying what you have posted and If there’s an error, we are accountable to it. Thanks ! God bless!

Reply

Lynn September 1, 2016 at 7:22 am

Wespiritu- Espiritu

Reply

Raito September 4, 2018 at 7:53 pm

Thanks for posting kapanalig

Reply

Shao September 4, 2018 at 9:08 am

Amen.

Reply

Maria Lourdes September 4, 2018 at 11:54 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo September 4, 2018 at 7:49 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

PATRICK CU September 4, 2018 at 11:09 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine September 4, 2018 at 11:27 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELIUA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: