Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 3, 2018

by Jeric on September 3, 2018 · 8 comments

in Tagalog Mass Readings

Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio

Lunes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 2, 1-5
Salmo 118, 97. 98. 99. 100. 101. 102

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos

Lucas 4, 16-30

UNANG PAGBASA
1 Corinto 2, 1-5

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, nang ako’y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko’y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya’t hindi na karunungan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos nababatay ang inyong pananalig kay Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 97. 98. 99. 100. 101. 102

Tugon: Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

Ang taglay kong karununga’y higit pa sa matatanda,
pagkat ang ‘yong mga utos ay hindi ko sinisira.

Tugon: Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama,
ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita.

Tugon: Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin,
pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin.

Tugon: Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 4, 16-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa doking kinasusulatan ng ganito:

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon,
Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.
Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya,
At sa mga bulag na sila’y makakikita;
Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil,
At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.”

Binalumbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng naa sinagoga. At sinabi niya sa kanila: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.” Pinuri siya ng lahat, at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. “Hindi ba ito ang anak ni Jose?” tanong nila. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito: ‘Doktor, gamutin mo ang iyong sarili!’ Sasabihin din ninyo sa akin, ‘Gawin mo naman sa ‘yong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum.’” At nagpatuloy ng pagsasalita si Hesus, “Tandaan ninyo: walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo: maraming babaing balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong tao’t kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaing balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila; si Naaman pang taga-Siria ang pinagaling.” Galit nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila, at pinagtabuyan siyang palabas, sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan, upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 8 comments… read them below or add one }

Rachel Dela Cruz September 3, 2018 at 12:49 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Lilian M.Saltore September 3, 2018 at 7:22 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo

Reply

Liza Villa September 3, 2018 at 9:17 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo..

Reply

Celine September 3, 2018 at 3:10 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELIUA!

Reply

Maria Lourdes September 3, 2018 at 6:48 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo September 3, 2018 at 7:42 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Shao September 4, 2018 at 1:54 am

Amen.

Reply

PATRICK CU September 4, 2018 at 11:02 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: