Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 11, 2018

by Jeric on August 11, 2018 · 8 comments

in Tagalog Mass Readings

Paggunita kay Santa Clara, dalaga
Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Habacuc 1, 12 – 2, 4
Salmo 9, 8-9. 10-11. 12-13

Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Mateo 17, 14-20

UNANG PAGBASA
Habacuc 1, 12 – 2, 4

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Habakuk

Hindi ba’t ikaw ay walang hanggan?
O Panginoon, Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan.
Itinalaga mo ang mga taga-Babilonia, upang kami’y parusahan
O Batong matibay, inilagay mo sila upang kami’y pahirapan.
Ikaw ay banal, ayaw mong tumingin sa kasamaan.
Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan.
Bakit mo pinapayagan ang mga taksil?
Bakit mo pinababayaang apihin ang mga taong higit na matuwid kaysa kanila?
Ginagawa mo ang mga tao na parang mga isda sa dagat,
Gaya ng mga nilikhang gumagapang na walang namamahala sa pamamagitan ng bingwit,
hinuhuli ng lambat, at pinagsasama-sama;
pagkatapos, nagdiriwang sila at nagsasaya.
Kaya’t nag-aalay siya ng mga handog maging sa kanyang lambat at sinusuob niya ito ng mabangong kamanyang;
Sapagkat dahil dito’y nakapamumuhay siyang maginhawa,
at laging masagana ang kanyang pagkain.
Magpapatuloy ba siyang gumamit ng tabak
at walang awang papatay habang panahon?
Ako’y tatayo upang magbantay, at lalagay ako sa ibabaw ng kuta,
upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin,
at kung ano ang isasagot niya aking daing.
At ito ang tugon ng Panginoon:
“Isulat mo ang pangitain;
isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato, upang madaling mabasa at ibalita sa lahat.
Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain;
mabilis na dumarating ang wakas – hindi ito maliliban.
Ngunit tiyak na magaganap, kung ito ma’y nagtatagal.
Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan,
ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 9, 8-9. 10-11. 12-13

Tugon: Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Dapat kilalaning Haring walang hanggan itong Panginoon,
kanyang itinatag yaong kaniyang trono, upang doon humatol.
Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon
sa makatarungan niyang pagpapasiya, bilang isang hukom.

Tugon: Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Ikaw, O Poon, ang tagapagtanggol ng api-apihan
sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay;
lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan,
sapagkat wala pang dumulog sa iyo na ‘yong tinanggihan.

Tugon: Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Suubin ng awit ng hari sa Sion – ang Diyos na Dakila,
ang ginawa niya’y ating ipagbunyi sa lahat ng bansa;
ang nahihirapa’y hindi nawawaglit sa kanyang gunita,
at ang nagpahirap sa kaawa-aawa’y kanyang sinusumpa.

Tugon: Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 17, 14-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Hesus at ang sabi, “Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki! Siya po’y himatayin at lulbhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya’y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling.” Sumagot si Hesus, “Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo! Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata!” Pinagwikaan ni Hesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata’y gumaling agad.

Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Hesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, “Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?” Sumagot siya, “Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo: kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, ‘Lumipat ka roon!’ at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 8 comments… read them below or add one }

chel August 8, 2012 at 3:58 pm

pwede po ba ako makahingi ng mga pagbasa para sa august 18, 2012? thank you po

Reply

PATRICK CU August 11, 2018 at 9:32 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Shao August 11, 2018 at 12:09 pm

Amen.

Reply

evangelina August 11, 2018 at 12:59 pm

pwede po b makahingi ng pgbasa sa august 14..salamat po

Reply

Maria Lourdes August 11, 2018 at 6:08 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Cristina Angela August 11, 2018 at 11:13 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Amen

Reply

Celine August 11, 2018 at 11:48 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo August 12, 2018 at 7:59 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: