Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 10, 2018

by Roxanne Pena on August 10, 2018 · 6 comments

in Tagalog Mass Readings

Kapistahan ni San Lorenzo, Diyakono at Martir

2 Corinto 9, 6-10
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Juan 12, 24-26

UNANG PAGBASA
2 Corinto 9, 6-10

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa’y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan — upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Gaya nga ng sinasabi ng Kasulatan:

“Siya’y namudmod sa mga dukha;
walang hanggan ang kanyang kabutihan.”

Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga nang sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marmai. Sa gayo’y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong pagtulong na dadalhin ko sa kanila.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Tugon: Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Mapalad ang tao na may takot sa Diyos,
siyang sumusunod nang buong alindog.
Ang kanyang lipi’y magiging dakila,
pati mga angkan ay pinagpapala.

Tugon: Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Ang mapagpautang nagiging mapalad,
kung sa hanapbuhay siya’y laging tapat.
Hindi mabibigo ang taong matuwid,
di malilimutan kahit isang saglit.

Tugon: Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Anumang balita’y hindi siya takot,
matatag ang puso’t may tiwala sa Diyos.
Wala siyang takot hindi nangangamba,
alam na babagsak ang kaaway niya.

Tugon: Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Mabait nalubha, lalo sa mahirap,
ang pagiging mat’wid ay di nagwawakas.
Buong karangalan siyang itataas.

Tugon: Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

ALELUYA
Juan 8, 12bk

Aleluya! Aleluya!
Kapag si Kristo’y sinundan
liwanag n’ya’y makakamtan
para mabuhay kailanman.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 12, 24-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Tandaan ninyo: malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito’y mamumunga nang marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saanman ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 6 comments… read them below or add one }

Patrick Cu August 10, 2017 at 11:43 pm

Papuri sayo Panginoon, mabuti sa lahat, pagasa nang lahat. Dakila at tagapagligtas mahabagin sa makasalanan. Iligtas niyo po kami, liwanagan niyo po ang aming landas nang kami ay makasama sa inyo magpasawalang hangan. AMEN!

Reply

Angeline Morales August 9, 2018 at 8:16 pm

Noted, thanks! Amen!

Reply

Sally Bernardino August 10, 2018 at 9:15 am

Praise To You Lord Jesus Christ…

Reply

Shao August 10, 2018 at 2:24 pm

Amen.

Reply

Francisco R. Azupardo August 10, 2018 at 7:16 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Celine August 11, 2018 at 5:15 am

AMEN PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESU KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: