Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 8, 2018

by Roxanne Pena on August 8, 2018 · 7 comments

in Tagalog Mass Readings

Paggunita kay Santo Domingo, pari
Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 31, 1-7
Jeremias 31. 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Mateo 15, 21-28

UNANG PAGBASA
Jeremias 31, 1-7

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon: “Sa araw na iyon, ako’y magiging Diyos ng buong Israel; at magiging bayan ko sila.”

Sinasabi pa ng Panginoon: “Ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo; sa simula pa’y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag ng Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta, at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria; magtatanim ang mga manananim, at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Efraim, ‘Halikayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos.’”

Ang sabi ng Panginoon:
“Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob,
ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa;
magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Jeremias 31. 10. 11-12ab. 13

Tugon: Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon,
at ipahayag ninyo sa malalayong lupain:
“Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila’y muli kong
titipunin at aalagaan,
gaya ng pagbabantay ng isang pastol
sa kanyang mga tupa.”

Tugon: Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob,
at pinalaya sa kapangyarihan ng
kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas.
Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa
patungo sa Bundok ng Sion,
tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapal ng Poon.

Tugon: Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga
makikigalak pati mga binata’t matatanda;
ang kanilang dalamhati ay magiging
tuwa, papalitan ko ng kagalakan
ang kanilang kalungkutan.

Tugon: Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng D’yos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 15, 21-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nagpunta si Hesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Caneneang naninirahan doon at malakas na sinabi, “Panginoon, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin! Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan.” Ngunit gaputok ma’y di tumugon si Hesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya’y nag-iingay at susunud-sunod sa atin.” Sumagot si Hesus, “Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo.” Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, “Tulungan po ninyo ako, Panginoon.” Sumagot si Hesus, “Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta.” “Tunay nga po, Panginoon,” tugon ng babae, “Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang panginoon.” Kaya’t sinabi sa kanya ni Hesus, “Napakalaki ng iyong pananalig! Mangyayari ang hinihiling mo.” At noon di’y gumaling ang kanyang anak.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 7 comments… read them below or add one }

Randy ollos August 8, 2018 at 9:50 am

Pinupuri k namin panginoong hesukristo

Reply

Shao August 8, 2018 at 9:54 am

Amen.

Reply

kulotspark August 8, 2018 at 2:20 pm

pinupuri ka naming panginoong hesukristo

Reply

Maria Lourdes August 8, 2018 at 4:49 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Celine August 8, 2018 at 6:53 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO

ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo August 8, 2018 at 7:42 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

PATRICK CU August 9, 2018 at 5:02 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: