Mga Pagbasa – Martes, Agosto 7, 2018

by Roxanne Pena on August 7, 2018 · 6 comments

in Tagalog Mass Readings

Martes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 30, 1-2. 12-15. 18-22
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

Mateo 14, 22-36

UNANG PAGBASA
Jeremias 30, 1-2. 12-15. 18-22

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi: “Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo.”

Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan:
“Wala nang lunas ang iyong sakit, mabigat ang pinsalang dinanas mo.
Walang kagamutan sa iyong sugat; wala ka nang pag-asang gumaling pa.
Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo; wala na silang malasakit sa iyo.
Ika’y hinampas ko, gaya ng pagsalakay ng isang kaaway, buong lupit kitang pinarurusahan;
sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan.
Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit;
wala nang lunas ang sugat mo.
Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan.”
Sinabi pa rin ng Panginoon:
“Muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob.
Pagpapalain ko ang bawat angkan niya.
Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo,
at ititindig ang bawat gusali.
Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa.
Sila’y aking pararamihin; pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila.
Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan,
at sila’y magiging matatag sa harapan ko.
Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila.
Aanyayahan ko siya kaya’t siya nama’y lalapit sa akin,
sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin.
Kaya nga, sila’y magiging aking bayan,
at ako ang magiging kanilang Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Tugon: Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,
Maging mga hari sa buong sinukob.
Kung iyong itayong pamuli ang Sion,
Ika’y mahahayag doon, Panginoon.
Daing ng mahirap ay iyong diringgin,
Di mo tatanggihan ang kanilang daing.

Tugon: Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

Ito’y matititik upang matunghayan,
Ng sunod na lahing di pa dumaratal;
Ikaw nga, O Poon, ay papurihan.
Mula sa itaas, luklukan mong banal,
Ang lahat sa lupa’y iyong minamasdan.
Iyong dinirinig ang pagtatanghuyan
Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,
Upang palayain sa hirap na taglay.

Tugon: Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

At ang mga anak ng ‘yong mga lingkod,
mamumuhay namang panatag ang loob;
magiging matatag ang kanilang angkan,
sa pag-iingat mo, sila ay tatagal.
Anupa’t ang iyong ngala’y mahahayag,
sa Sion, O Poon, ika’y ibabansag;
pag ang mga bansa ay nagsasama-sama
sa banal na lungsod upang magsisamba.

Tugon: Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

ALELUYA
Juan 1, 49b

Aleluya! Aleluya!
Guro, Anak na butihin
ng D’yos Amang masintahin,
Ika’y Hari ng Israel.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 14, 22-36

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Hesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na’y sumunod sa kanila si Heus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. “Multo!” sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, “Huwag kayong matakot; si Hesus ito!” At nagsalita si Pedro, “Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig.” Sumagot siya, “Halika.” Kaya’t lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Hesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya’y natakot at nagsimulang lumubog. “Sagipin ninyo ako, Panginoon!” sigaw niya. Agad siyang inabot ni Hesus. “Napakaliit ng iyong pananalig!” sabi niya kay Pedro. “Bakit ka nag-alinlangan?” Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. “Tunay na kayo ang Anak ng Diyos!” sabi nila.

Tumawid sila ng lawa, at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Hesus ng mga tagaroon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Hesus kaya’t dinala nila sa kanya ang lahat ng maysakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga maysakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 6 comments… read them below or add one }

Zenaida Ramirez August 7, 2018 at 5:51 am

This is d first time i access this website.Thank you because this is what i am looking for in a long period of time. In my prayer time every morning I always take time for these readings and Gospel.( but in English ), but sometimes i’m having a hard time to deeply understand d message to me of God.I really prefers Tagalog readins and Gospel, at the same time since im one of the Lectors in our Parish , so I can read this ahead of time as my practice , and also i can spread this so i can also encourage people to read these readings and Gospel .God bless you

Reply

Shao August 7, 2018 at 11:00 am

Amen.

Reply

Maria Lourdes August 7, 2018 at 5:57 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo August 7, 2018 at 8:24 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Celine August 7, 2018 at 9:12 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU August 8, 2018 at 3:43 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: