Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 4, 2018

by Roxanne Pena on August 4, 2018 · 8 comments

in Tagalog Mass Readings

Paggunita kay San Juan Maria Vianney, pari
Sabado ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 26, 11-16. 24
Salmo 69, 15-16. 30-31. 33-34

Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.

Mateo 14, 1-12

UNANG PAGBASA
Jeremias 26, 11-16. 24

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, “Dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo.”

Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, “Sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa Templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayun, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo; maari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan: pag ako’y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan; ito’y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito.”

Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, “Hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon.”

Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahicam, anak ni Safan, kaya’t hindi siya napatay ng mga tao.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 69, 15-16. 30-31. 33-34

Tugon: Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.

Iligtas mo ako, ako ay sagipin,
sa putik na ito’t tubig na malalim;
sa mga kaaway, ako’y iligtas din.
H’wag mong tulutang ako ay maanod,
dalhin sa malalim at baka malunod;
hahantong sa libing ako pagkatapos.

Tugon: Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.

Naghihirap ako’t mahapdi ang sugat,
O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas.
Pupurihin ang Diyos, aking aawitan,
dadakilain ko’t pasasalamatan.

Tugon: Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.

Kung makita ito niyong mga dukha,
sila ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyos ang may kailangan,
lingkod na bilanggo’y di nalilimutan.

Tugon: Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.

ALELUYA
Mateo 5, 10

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang inuusig
sa gawang puspos ng bait,
pagkat may kakamting langit.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 14, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayan kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Hesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, “Siya’y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala!”

Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, “Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid.” Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan ngunit natatakot siya sa mga Judio, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista.

Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya’t isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, “Ibigay po ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista.” Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyong sa dalaga. Kaya’t pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga; dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 8 comments… read them below or add one }

PATRICK CU August 4, 2018 at 3:25 am

Salamat sa Diyos! Papuri sa iyo Panginoon sa iyong kabutihan magpakailanman. AMEN!

Reply

Lewelyn Peñaflorida August 4, 2018 at 3:56 am

Once again thank you very much To God be the glory…Amen.

Reply

Lewelyn Peñaflorida August 4, 2018 at 3:57 am

To God be the glory.

Reply

Randy ollos August 4, 2018 at 8:03 am

Salamat po panginoon ko
Amen…

Reply

Shao August 4, 2018 at 11:19 am

Amen.

Reply

ANGELA August 4, 2018 at 5:09 pm

Pinupuri ka Namin Panginoong Hesukristo

Reply

Francisco R. Azupardo August 4, 2018 at 8:05 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Celine August 5, 2018 at 3:08 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: