Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 31, 2018

by Jeric on July 31, 2018 · 7 comments

in Tagalog Mass Readings

Paggunita kay San Ignacio ng Loyola

Martes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 14, 17-22
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Mateo 13, 36-43

UNANG PAGBASA
Jeremias 14, 17-22

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

“Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan;
sabihin mo, ‘Araw-gabi’y hindi na ako titigil ng pag-iyak;
sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila’y malubhang nasaktan.
Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan;
pag ako’y pumunta sa mga bayan,
naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom.
Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote,
subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa.'”

Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Juda?
Napoot ka ba sa mga taga-Sion?
Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin
anupat wala na kaming pag-asang gumaling?
Ang hanap nami’y kapayapaan ngunit nabigo kami;
inasam naming gumaling ngunit katatakutan ang dumating.
Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan,
at ang pagtataksil ng aming mga magulang;
kaming lahat ay nagkasala sa iyo.
Huwag mo kaming itakwil, alang-alang sa iyong pangalan;
huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem,
ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan.
Alalahanin mo ang iyong tipan;
huwag mo sana itong sirain.
Hindi makagagawa ng ulan ang diyus-diyusan ng alinmang bansa;
hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila.

Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Huwag mong parusahan
kaming mga anak, sa pagkakasala ng aming magulang,
ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa’y pumanaw.

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Mahabag ka sana,
kami ay tulungan, Panginoong Diyos na Tagapagligtas,
dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala’y patawaring ganap
at ang pagpupuri sa iyo ng madla’y hindi maglilikat.

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Iyong kahabagan
ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing,
sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin.
Kaming iyong lingkod,
lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan,
magpupuring lagi’t magpapasalamat sa iyong pangalan!

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Salita ng D’yos ang buto
na tanim ni Hesukristo
upang tumubo sa tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 36-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, iniwan ni Hesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid.” Ito ang tugon ni Hesus, “Ang anak ng Tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng diyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayun din ang mangyaari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ng mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 7 comments… read them below or add one }

PATRICK CU July 31, 2018 at 5:33 am

PAPURI SA IYO PANGINOON! MARAPAT NA KAYOY PASALAMATAN, KAY BUTI NIYO PO O POON! AMEN!

Reply

Lilian M.Saltore July 31, 2018 at 6:56 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Shao July 31, 2018 at 10:12 am

Amen.

Reply

Celine July 31, 2018 at 3:58 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

Cristina Angela July 31, 2018 at 5:07 pm

Pinupuri ka Namin Panginoong Hesukristo

Amen

Reply

Francisco R. Azupardo July 31, 2018 at 8:03 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Rachel Dela Cruz July 31, 2018 at 10:49 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: