Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 30, 2018

by Jeric on July 30, 2018 · 9 comments

in Tagalog Mass Readings

Lunes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 13, 1-11
Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21.

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Mateo 13, 31-35

UNANG PAGBASA
Jeremias 13, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon, “Bumili ka ng mga damit-panloob na lino at iyong isuot ngunit huwag mong babasain.” Kaya’t bumili nga ako ng damit-panloob, ayon sa sinabi ng Panginoon, at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ng Panginoon, “Pumunta ka sa Ilog Eufrates; hubarin mo ang damit-panloob, at iyong itago sa isang guwang sa bato.” Ginawa ko ang iniutos sa aking Panginoon at pagkatapos, ako’y umuwi.

Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Eufrates upang kunin ang mga damit-panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Eufrates at kinuha ko ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at di na pakikinabangan.

Muling nagsalita ang Panginoon, “Ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at Jerusalem. Sila’y hindi sumunod sa mga utos ko; lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga diyos-diyosan. Matutulad sila sa sirang damit-panloob na wala nang kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawn ng tao ang damit-panloob, gayun ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Juda – na sila’y mahigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila’y maging karapat-dapat na bansang hinirang, at sa gayo’y papurihan nila’t parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin.”

SALMONG TUGUNAN
Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21

Tugon: Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila,
ang Diyos na sa kanila’y nagbigay-buhay.
Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa diyos-diyosan
kaya’t kanyang itinakwil,
sila na itinuring niyang mga anak.

Tugon: Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Sinabi niya, “Tatalikdan ko sila,
tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin,
pagkat sila’y isang lahing masama, mga anak na suwail.

Tugon: Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

“Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos.
Ginalit nila ako dahil sa kanilang diyus-diyusan.
Kaya, paninibughuin ko rin sila at gagalitin,
sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin.”

Tugon: Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

ALELUYA
Santiago 1, 18

Aleluya! Aleluya!
Magulang nati’y D’yos Ama,
anak ng salita niya
tayong mga aning una.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 31-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito’y nagiging punongkahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito.”

Nagsalaysay pa siy ang ibang talinghaga. “Ang paghahari ng Diyos ay katlad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, at umalsa ang buong masa.”

Sinabi ni Hesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:

“Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga,
ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalihim mula nang likhain ang sanlibutan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 9 comments… read them below or add one }

John Harvey Bagos July 25, 2018 at 11:42 pm

mali po ung verse, dapat po until verse 35. thanks Godbless

Reply

Ma. Luisa L. Belardo July 30, 2018 at 5:39 am

Praise to You Oh Lord Jesus Christ.

Reply

Kulot July 30, 2018 at 7:26 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Shao July 30, 2018 at 9:15 am

Amen.

Reply

Michael Limcaoco Maligaya July 30, 2018 at 9:52 am

Praise be to God

Reply

Maria Lourdes July 30, 2018 at 12:40 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo July 30, 2018 at 8:38 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Rachel Dela Cruz July 30, 2018 at 10:23 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU July 31, 2018 at 5:34 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: