Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 26, 2018

by Roxanne Pena on July 26, 2018 · 7 comments

in Tagalog Mass Readings


Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria
Huwebes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 2, 1-3. 7-8. 12-13
Salmo 35, 6-7ab. 8-9. 10-11

Sa ‘yo, Poon, nagmumula ang umiiral na madla.

Mateo 13, 10-17

UNANG PAGBASA
Jeremias 2, 1-3. 7-8. 12-13

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon:

“Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa,
mahal na mahal mo ako nang tayo’y bagong kasal;
sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman.
Israel, ika’y akin lamang, Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani;
pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo,
pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan.
Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”
Dinala ko sila sa isang lupaing masagana
upang tamasahin nila ang kayamanan niyon.
Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumaldumal nilang mga gawain.
Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote,
‘nahan na ngayon ang ating Panginoon?’
Di ako nakikilala ang mga dalubhasa sa Kautusan,
hindi sumsunod sa akin ang mga pinuno;
nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal,
sumasamba at naglilingkod sa mga diyus-diyusan.
Kaya manginig kayo sa takot, O kalangitan,
manggilalas kayo at manghilakbot;
Akong Panginoon ang nagsasalita.
Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay,
at humukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 35, 6-7ab. 8-9. 10-11

Tugon: Sa ‘yo, Poon, nagmumula ang umiiral na madla.

Ang wagas na pag-ibig mo, O Poon, ay walang hanggan,
at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan.
Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan,
ang matuwid na hatol mo’y sinlalim ng karagatan.

Tugon: Sa ‘yo, Poon, nagmumula ang umiiral na madla.

O Diyos, yaong pag-ibig mo’y mahalaga at matatag,
ang kalinga’y nadarama sa lilim ng iyong pakpak.
Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan;
doon sila umiinom sa batis ng kabutihan.

Tugon: Sa ‘yo, Poon, nagmumula ang umiiral na madla.

Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay,
ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay.
Patuloy mong kalingain ang sa iyo’y umiibig,
patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid.

Tugon: Sa ‘yo, Poon, nagmumula ang umiiral na madla.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 10-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Hesus: “Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?” sumagot siya, “Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa.

Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi:
‘Makinig man kayo nang makinig, hindi kayo makauunawa,
at tumingin man kayo nang tumingin, hindi kayo makakikita.
Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito;
mahirap makarinig ang kanilang mga tainga,
at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
Kung di gayun, disin sana’y nakakita ang kanilang mga mata,
nakarinig ang kanilang mga tainga,
nakaunawa ang kanilang mga isip,
at nagbalik-loob sa akin,
at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon.’ Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga! Sinasabi ko sa inyo: maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 7 comments… read them below or add one }

PATRICK CU July 26, 2018 at 3:32 am

Papuri at pasasalamat sa iyo o Poon magpasawalang hanggan, kay buti niyo po. AMEN!

Reply

Kulot July 26, 2018 at 6:38 am

Papuri saiyo panginoong hesukristo.

Reply

Boyet July 26, 2018 at 7:40 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesus Kristo

Reply

Shao July 26, 2018 at 9:35 am

Amen.

Reply

Lilian M.Saltore July 26, 2018 at 9:43 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Maria Lourdes July 26, 2018 at 6:42 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo July 26, 2018 at 8:01 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: