Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 24, 2018

by Roxanne Pena on July 24, 2018 · 8 comments

in Tagalog Mass Readings


Martes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Mikas 7, 14-15. 18-20
Salmo 84, 2-4. 5-6. 7-8

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Mateo 12, 46-50

UNANG PAGBASA
Mikas 7, 14-15. 18-20

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad.

Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Egipto ang iyong bayan.

Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin, lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa nang unang panahon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 2-4. 5-6. 7-8

Tugon: Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Ikaw, O poon, naging mapagbigay sa iyong bayan,
pinasagana mo’t muling pinaunlad ang bansang Israel.
Yaong kasamaan ng mga anak mo’y nilimot mong tunay,
pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan.
Ang taglay mong poot sa ginawa nila’y iyo nang inalis,
tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit.

Tugon: Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Kaya naman, Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap,
ang pagkamuhi mong aming nadarama’y limutan nang ganap.
Ang pagkagalit mo at poot sa ami’y wala na bang hanggan?
Di na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan?

Tugon: Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Ibangon mo kami, sana’y ibalik mo ang nawalang lakas,
at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak.
Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas.
Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas.

Tugon: Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 12, 46-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Hesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, “Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Sino ang aking ina, at sinu-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, “Ito ang aking ina at mga kapatid! Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang siya kong ina at mga kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 8 comments… read them below or add one }

Kulot July 24, 2018 at 7:16 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Shao July 24, 2018 at 9:46 am

Amen.

Reply

Michael Limcaoco Maligaya July 24, 2018 at 10:51 am

Purihin ka Panginoon namin lahat

Reply

Maria Lourdes July 24, 2018 at 3:58 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

ANGELA CATINDIG July 24, 2018 at 6:31 pm

Pinupuri ka Namin Panginoong Hesukristo

Amen

Reply

Francisco R. Azupardo July 24, 2018 at 7:20 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Rachel Dela Cruz July 24, 2018 at 11:37 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU July 25, 2018 at 2:56 am

Papuri sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: