Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 19, 2018

by Roxanne Pena on July 19, 2018 · 7 comments

in Tagalog Mass Readings

Huwebes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Isaias 26, 7-9. 12. 16-19
Salmo 101, 13-14ab at 15. 16-18. 19-21

Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

Mateo 11, 28-30

UNANG PAGBASA
Isaias 26, 7-9. 12. 16-19

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid,
at pinapatag mo ang kanyang landas.

Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan,
ikaw lamang ang lahat sa aming buhay.
Pagsapit ng gabi’y hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa.

Kapag ang batas mo’y umiral sa daigdig,
ang lahat ng tao’y mamumuhay nang matuwid.

Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan,
at anumang magawa nami’y dahil sa iyong pagpapala.

Hinanap ka nila sa gitna ng hirap,
nang parusahan mo’y ikaw ang tinawag.

Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaing manganganak,
napapasigaw sa tindi ng hirap.

Nagdanas kami ng matinding hirap,
ngunit walang naidulot na kabutihan,
walang tagumpay na naidulot sa bayan,
wala kaming nagawa anuman.

Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay
mga bangkay ay gigising at aawit sa galak;
kung ang paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa,
gayun ang espiritu ng Diyos, nagbibigay-buhay sa mga patay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 101, 13-14ab at 15. 16-18. 19-21

Tugon: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.
Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan,
di ka malilimot ng buong kinapal.
Ikaw ay mahabag, tulungan ang Sion,
pagkat dumating na ang takdang panahon.
Mahal pa rin siya ng ‘yong mga lingkod
bagamat nawasak at gumuhong lubos.

Tugon: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,
Maging mga hari sa buong sinukob.
Kung iyong itayong pamuli ang Sion,
Ika’y mahahayag doon, Panginoon.
Daing ng mahirap ay iyong diringgin,
Di mo tatanggihan ang kanilang daing.

Tugon: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

Ito’y matititik upang matunghayan,
Ng sunod na lahing di pa dumaratal;
Ikaw nga, O Poon, ay papurihan.
Mula sa itaas, luklukan mong banal,
Ang lahat sa lupa’y iyong minamasdan.
Iyong dinirinig ang pagtataghuyan
Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,
Upang palayain sa hirap na taglay.

Tugon: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

ALELUYA
Mateo 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 28-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 7 comments… read them below or add one }

Sally Bernardino July 19, 2018 at 7:57 am

Praise To You Lord Jesus Christ!

Reply

Shao July 19, 2018 at 9:18 am

Amen.

Reply

jhimer July 19, 2018 at 4:25 pm

Praise to you Lord Jesus Christ

Reply

Francisco R. Azupardo July 19, 2018 at 7:36 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Rachel Dela Cruz July 19, 2018 at 10:40 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Celine July 19, 2018 at 11:38 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU July 25, 2018 at 2:17 am

Salamat sa Diyos! papurihan ng lahat! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: