Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 18, 2018

by Roxanne Pena on July 18, 2018 · 12 comments

in Tagalog Mass Readings

Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Isaias 10, 5-7. 13-16
Salmo 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Mateo 11, 25-27

UNANG PAGBASA
Isaias 10, 5-7. 13-16

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
Ikaw Asiria ang gagamitin kong pamalo
at malupit na kasangkapan ng aking galit.
Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapopootan ko,
upang ito’y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman
at yurakang parang putik sa lansangan.
Ngunit wala ito sa kanyang isipan,
hindi ito ang kanyang hangad.
Ang layunin niya’y manira at magpasuko ng maraming bansa.
Sapagkat ganito ang sabi niya:
“Nagawa ko iyan pagkat ako’y malakas malakas, marunong at matalino.
Inalis ko ang hangganan ng mga bansa,
at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan
at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono.
Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon.
Dinampot ko ang buong daigdig
na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin,
walang pakpak na pumagaspas, ni huning narinig.”

Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito?
Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon?
Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito?
Kaya nga ang magigiting niyang mandirigma
ay pagkakasakitin ng Panginoon.
At sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan
mag-aapoy sa init ang kanilang katawan,
parang sigang malagablab.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

Tugon: Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol,
inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon.
Ang mga ulila, balo’t mamamayan ng ibang bansa,
pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa.

Tugon: Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Madalas na sinasabi, “Hindi kami pansin ng Diyos,
hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob.”
Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan:
hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang?

Tugon: Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Itong Diyos na lumikha nitong ating mata’t tainga,
akala ba ninyo’y bingi at ni hindi makakita?
Sa lahat ng mga bansa di ba siya ang hahatol?
Di ba siya’ng guro nila pagkat siya ang marunong?

Tugon: Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Ang lingkod ng Panginoo’y hindi niya iiwanan,
yaong mga hirang niya’y hindi niya tatalikdan;
mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan,
diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay.

Tugon: Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinapahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 25-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.

Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 12 comments… read them below or add one }

Lewelyn R. Peñaflorida July 13, 2016 at 2:33 am

Bilang lector at commentator napakalaking tulong po ito sa amin sana wag kayong mag sawa sa pag post maraming salamat po.

Reply

Alfredo G. Perez Jr. July 13, 2016 at 8:32 am

Tulad ng isang bata naka depende sa kanyang mga magulang, tayo ring mga mananampalataya ay dapat sumunod sa kalooban ng Diyos. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya sapagkat alam niya ang makabubuti para sa atin. Salamat po sa Mabuting Balita sa araw na ito. To God be the Glory!

Reply

Patrick Cu July 18, 2018 at 3:35 am

Papuri sa Diyos! AMEN!

Reply

Lorna Ilustre July 18, 2018 at 4:40 am

Papuri sa Panginoon! ?

Reply

Nini Bukis July 18, 2018 at 7:33 am

Pinupuri Ka namin, Panginoong Jesukristo!

Reply

Nini Bukis July 18, 2018 at 7:36 am

Praise to you Lord Jesus Christ

Reply

Kulot July 18, 2018 at 8:29 am

Papuri sa iyo panginoong hesukristo

Reply

Shao July 18, 2018 at 8:46 am

Amen.

Reply

Maria Lourdes July 18, 2018 at 5:55 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo July 18, 2018 at 7:12 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Rachel Dela Cruz July 18, 2018 at 10:37 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

ANGELA CATINDIG July 18, 2018 at 11:44 pm

Pinupuri ka Namin Panginoong Hesukristo

Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: