Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 17, 2018

by Roxanne Pena on July 17, 2018 · 5 comments

in Tagalog Mass Readings

Martes Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Isaias 7, 1-9
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

Ang D’yos ang s’yang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

Mateo 11, 20-24

UNANG PAGBASA
Isaias 7, 1-9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Nang kapanahunan ni Acaz, na anak ni Jotam at apo naman ni Uzias na hari ng Juda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Siria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Siria at ang Israel. Kaya’t ang hari, gayun din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animo’y mga punongkahoy na inuugoy ng hangin.

Sinabi ng Panginoon kay Isaias: “Isama mo ang iyong anak na si Sear-Jasub at salubungin ninyo si Acaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa Tipunan ng Tubig sa Itaas, sa daang patungo sa Bilaran ng Damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya: ‘Humanda ka! Pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na poot ni Rezin ng Siria at ng anak ni Remalias; ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok ngunit di nagdidingas.’ Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Siria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi:

‘Lusubin natin ang Juda,
pasukuin natin at sakupin,
papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel.’
Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit.
Pagkat ang Siria’y mahina pa sa Damasco na punong-lungsod niya
at ang Damasco’y mas mahina kay Haring Rezin.
Ang Israel naman, mawawasak sa loob ng animnapu’t limang araw.
Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong-lungsod,
at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka.
Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

Tugon: Ang D’yos ang s’yang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

Dakila ang Poon, dapat papurihan,
sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal.
Ang Bundok ng Sion, tahanan ng Diyos
ay dakong mataas na nakalulugod,

Tugon: Ang D’yos ang s’yang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

Bundok sa hilaga na galak ang dulot,
sa lahat ng bansa nitong sansinukob.
Sa piling ng Diyos ligtas ang sinuman,
sa loob ng muog ng banal na bayan.

Tugon: Ang D’yos ang s’yang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

Itong mga hari ay nagtipun-tipon,
upang sumalakay sa Bundok ng Sion;
sila ay nagulat nang ito’y mamasdan,
pawang nagsitakas at nahintakutan.

Tugon: Ang D’yos ang s’yang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

Ang nakakatulad ng pangamba nila
ay ang pagluluwal ng butihing ina.
Sa hanging amiha’’y kanyang winawasak
ang naglalakihang barkong naglalayag.

Tugon: Ang D’yos ang s’yang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 20-24

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinumbatan ni Hesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi’t tumalikod sa kanilang mga kasalanan. “Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga tagaroon upang ipakilalang sila’y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo: sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa Hades! Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana’y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 5 comments… read them below or add one }

Shao July 17, 2018 at 9:56 am

Amen.

Reply

Ruel Medrano July 17, 2018 at 4:13 pm

kapuripuri ka Panginoong Hesukristo!

Reply

Francisco R. Azupardo July 17, 2018 at 7:28 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Rachel Dela Cruz July 17, 2018 at 11:05 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Patrick Cu July 18, 2018 at 2:59 am

Salamat sa DIYOS! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: