Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 4, 2018

by Roxanne Pena on July 4, 2018 · 9 comments

in Tagalog Mass Readings

Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Amos 5, 14-15. 21-24
Salmo 49, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16bk-17

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Mateo 8, 28-34

UNANG PAGBASA
Amos 5, 14-15. 21-24

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

“Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo’y mabuhay. Sa gayun, sasainyo ang Panginoon, ang Diyos na Makapangyarihan, tulad ng sinasabi ninyo. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ang mabuti, at pairalin sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ng Panginoon ang matitirang buhay sa bansang ito.

“Namumuhi ako sa inyong mga piging, hindi ako nalulugod sa inyong mga pagdiriwang. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog ng pasasalamat. Tigilan na ninyo ang magugulong awitan; ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairalin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog na umaagos nang tuloy.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16bk-17

Tugon: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin;
Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko’y unawain;
Ako’y mayroong patotoo’t saksi laban sa Israel.

Tugon: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog.
ni sa inyong mga haing sa dambana’y sumusunog,
bagaman ang mga toro’y hindi ko na kailangan,
maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan.

Tugon: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan,
maging bakang naglipana sa maraming kaburulan.
Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas,
at ang lahat na may buhay sa parang ay aking lahat.

Tugon: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Kung ako ma’y nagugutom, hindi ko na sasabihin,
yamang lahat sa daigdig na narito’y pawang akin.
Ang karne ng mga toro, iyon ba’y aking pagkain?
At iyon bang inumin ko ay dugo ng mga kambing?

Tugon: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos?
At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod?
Pag kayo ay tinutuwid agad kayong napopoot,
at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos.

Tugon: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

ALELUYA
Santiago 1, 18

Aleluya! Aleluya!
Magulang nati’y Diyos Ama,
anak ng salita niya
tayong mga aning una.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 8, 28-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang dumating si Hesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila’y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya’t walang mangahas dumaan doon. Pagdaka’y sumigaw sila: “Ano ang pakialam mo sa amin, Anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?” Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo, “Kung kami’y palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon.” Sinabi ni Hesus, “Humayo kayo.” Kaya’t lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa, at nalunod.

Patakbong umuwi ng bawa ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdatin doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya’t lumabas ang buong bayan upang salubungin si Hesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya’y umalis sa kanilang lupain.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 9 comments… read them below or add one }

Lilian M.Saltore July 4, 2018 at 5:57 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-kristo.

Reply

Kulot July 4, 2018 at 7:51 am

Pinupuri ka naming panginoong hesukristo

Reply

Honey July 4, 2018 at 9:25 am

Salamat po Panginoong Diyos sa iyong mabubuting salita.

Reply

Shao July 4, 2018 at 10:21 am

Amen.

Reply

Maria Lourdes July 4, 2018 at 7:28 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

ANGELA CATINDIG July 4, 2018 at 8:34 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Amen

Reply

Christian Paul Monleon July 5, 2018 at 4:34 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Francisco R. Azupardo July 5, 2018 at 8:09 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Patrick Cu July 6, 2018 at 8:18 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: